2/2005 O poplatku ze vstupného

Město Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,

o místním poplatku ze vstupného

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 15.9.2005, usnesením č. III/2, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).1)

Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Město Litoměřice může k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním akce ohlásit správci poplatku, kterým je ekonomickým odbor Městského úřadu Litoměřice,  její pořádání a předložit vstupenky označené cenou a  datem  konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, 
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 15-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku ke kontrole neprodané vstupenky.

Čl. 3

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného na:

a)       prodejní akce 20  %,

b)       akce obdobného charakteru  (např. burzy, výstavy) 20  %

Čl. 4

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 5

Osvobození

(1) Od poplatku se osvobozují:

a)       sportovní akce,

b)       reklamní akce,

c)       kulturní akce

d)       akce pořádané Městem Litoměřice a příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Litoměřice

 

Čl. 6

Sankční opatření

            (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.

      (2) Poplatníkovi, který nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnosti z rozhodnutí podle tohoto předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Vymáhání

            (1) Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou Města Litoměřic, lze dlužný poplatek vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

   (2) Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto písemně úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o poplatku ze vstupného.

 

 

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 7.10.2005

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Jiří Landa

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.9.2005

Sejmuto z úřední desky dne 6.10.2005


1) § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

NAHORU