7/2004 Změna vyhlášky o odpadech

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.07 / 2004

kterou se  mění a  doplňuje vyhláška č.  03 / 2004

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 14. prosince 2004 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška),  kterou se mění  vyhláška č. 03/2004.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3  této vyhlášky činí 498,- Kč  ročně a je tvořena

a)       z částky 250,- Kč za kalendářní rok – fixní část a

b)       z částky 248,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

            Skutečné náklady činily 10 814 914,- Kč  za  rok 2003 .

(2)            V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, poplatková povinnost vzniká nebo zaniká prvního dne následujícího měsíce.

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší  Čl. 5  vyhlášky č. 3/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27. dubna 2004.

Účinností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 6/1993, o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

Čl. 14

Účinnost vyhlášky

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. ledna  2005

V Litoměřicích, dne  14. prosince  2004

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Jiří Landa

1. místostarosta

Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2004

Sejmuto z úřední desky dne:  3.1.2005

NAHORU