6/2004 O poplatku za VHP

Město  Litoměřice

Obecně závaznávyhláška

č.6 /  2004

O místním poplatku

za provozovaný výherní hrací přístroj

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 14.12.2004 usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Litoměřice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Předmět poplatku

(1) Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Předmětem poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj, jehož počátek a konec provozu je přesně určen protokolem.

(3) Provozovaný výherní hrací přístroj je :

a)přístroj, na který bylo vydáno rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů,

b)přístroj umístěný na konkrétním místě, které je uvedeno v rozhodnutí tj. na přesně určené adrese a přesně stanoveném místě umístění,

c)přístroj uvedený do provozu. Tímto uvedením se rozumí zahájení činnosti hracího přístroje potvrzené protokolem, který se pořizuje při uvedení výherního hracího přístroje do provozu na dané adrese.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje, se sídlem na území ČRkterý splňuje podmínky zákona  č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Čl. 4

Vznik a zánik  poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu výherního hracího přístroje a zaniká dnem ukončení jeho provozu.

(2) Pro vybírání poplatku není rozhodná skutečnost, že přístroj není ke hře využíván, není po určitou dobu funkční (prováděný servis, případné opravy) apod.

(3) K ukončení pro účely zpoplatnění dochází

a)      uplynutím doby stanovené ve správním povolení (v případě plynulé návaznosti dalšího povolení není zpoplatnění přerušeno a není potřeba vyžadovat protokol o zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje a místní poplatek je vybírán bez přerušení)

b)      faktickým ukončením provozu na dané adrese (např. ukončení podnikatelské činnosti)

c)      změnou stálého umístění výherního hracího přístroje v rámci obvodu Města Litoměřice (jedná se o umístění na nové adrese, na základě rozhodnutí správního orgánu a zaplacení správního poplatku)

d)      výměnou výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou (provoz výherního hracího přístroje byl ukončen a provoz nového byl zahájen zahajovacím protokolem – nové EZU, nové výrobní číslo)

e)      změnou umístění výherního hracího přístroje mimo obvod Města Litoměřice

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 7 kalendářních  dnů od uvedení do provozu a tuto skutečnost potvrdit protokolem podle ustanovení § 5 odst. 1) vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 7 kalendářních dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 6
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce (kalendářní).

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)           Při  provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců jednou platbou do 30-ti dnů ode dne  zahájení jeho provozu.

(2)           Při provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců, ve dvou stejných splátkách, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí daného roku.

(3)            Při provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok, ve čtyřech stejných splátkách, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí daného roku.

(4)     Jednorázově na celou dobu povoleného provozování výherního hracího přístroje jednou platbou do 30 dnů po zahájení provozu i v případě vydání povolení na 6 měsíců nebo na kalendářní rok.

Čl. 8

Sankční opatření

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří určený odbor Městského úřadu v Litoměřicích (správce poplatku) poplatek platebním výměrem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.

(2) Poplatníkovi, který nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnosti z rozhodnutí podle tohoto předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

Vymáhání

(1) Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou Města Litoměřic, lze dlužný poplatek vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto písemně úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10

Správa poplatku

(1)     Správu ve věci poplatku uvedeného v Čl. 1 této vyhlášky vykonává určený odbor Městského úřadu v Litoměřicích. Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Město (Rada Města) může prostřednictvím správce poplatku k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 11.12.2003.

 
 
Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.

                   .....................................                   ......................................

                          Jiří Landa                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                    starosta

kulaté razítko obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:       Podpis: …………………….………..


1) § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

NAHORU