5/2004 Změna územního plánu č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA LITOMĚŘICE

č. 5 /2004

o vymezení závazné části změny č. 2

územního plánu obcí LITOMĚŘICE – Mlékojedy

            Zastupitelstvo města Litoměřice  vyhlašuje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) tuto obecně závaznou vyhlášku :

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

  1. Tato vyhlášky vymezuje závaznou část změny č. 2 územního plánu obcí Litoměřice –

Mlékojedy, kterou zastupitelstvo města schválilo dne 3. června 2004.

  1. Tato vyhláška je doplňkem k těmto obecně závazným vyhláškám :

a) k obecně závazné vyhlášce č. 5/98 o uspořádání území města Litoměřice

            b) k obecně závazné vyhlášce č. 2/2001 o uspořádání území obce Litoměřice

            c) k obecně závazné vyhlášce č. 2/2003 o vymezení závazné části změny č. 1, část B

Článek 2

Územní a časový rozsah platnosti

  1. Území řešené změnou č. 2 se vztahuje na katastrální území Litoměřice a Pokratice.
  2. Území uvedené v odstavci 1/ není změnou územního plánu časově omezeno.
ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

Článek 3

Urbanistická koncepce

  1. Využití ploch a jejich uspořádání :

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Lokalita č. 1                - výstavba RD v Žernosecké ulici

Lokalita č2a + 2b      - výstavba RD pod obcí Miřejovice

Lokalita č3                - výstavba RD pod „Bílou strání“

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Lokalita č. 4                - umístění sportovní střelnice v prostoru u „Gaubova dvora“

PLOCHY EKONOMICKÉ ZÁKLADNY

Lokalita č. 7                - plocha  navazující na bývalou koželužnu v Želeticích

Lokalita č9                - návrh na zpevnění plochy nacházející se EZ v Želeticích

  1. Zásady dopravního uspořádání :

      ·  návrh  trasy  komunikačního  propojení  silnic  v  úseku Kamýcká – Masarykova 

          (lokalita č. 10)

      ·  návrh na rozšíření přístupové komunikace k lokalitě EZ č. 7

      ·  návrh jednosměrné přístupové komunikace pro lokalitu RD č. 1

      ·  návrh nové obslužné komunikace pro lokalitu RD č. 2a + 2b

      ·  návrh nové přístupové komunikace k lokalitě sportovní střelnice č. 4

3. Technická infrastruktura :

      ·  návrh STL plynovodu pro lokalitu RD č. 2a

      ·  návrh NTL plynovodu pro lokalitu č. 3

      ·  návrh vodovodního řadu pro lokality RD č. 2a, 3

      ·  návrh vybudování retenčních nádrží pro lokalitu č. 2b

      ·  návrh dešťového příkopu podél Miřejovické ul. od lokalit RD č. 2a do Kamýckého 

          potoka

      ·  návrh splaškových a dešťových sběračů v lokalitě RD č. 2a

      ·  návrh splaškové stoky pro lokalitu RD č. 3

      ·  návrh záchytného dešťového příkopu pro lokalitu RD č. 3

      ·  návrh připojovací stoky k CST pro lokalitu RD č. 1

článek 4

Regulativy, limity a funkční uspořádání území

1.       Funkční  využití  území  vymezené  v  hlavních výkresech  změny č. 2 vychází z platné územně plánovací dokumentace a je stanoveno takto:

      Čistá obytná zóna (ČOB) s přípustným využitím  pro trvalé bydlení  individuelní,

      Zařízení školní a předškolní výchovy, obchod, sociální a zdravotní zařízení, parkové

              i užitkové zahrady, liniová  i plošná veřejná zeleň, lokální  sportoviště, bezkonfliktní

              „malé  podnikání“,  nezbytná  komunikační   síť   s    trasami  MHD, pěší chodníky a

              stezky, plochy dopravy v klidu, odpovídající systémy technické infrastruktury

              Nepřípustné : vše ostatní

               Zóna  průmyslové  výroby  (PV)  s  přípustným  využitím    pro    průmyslové   a

               skladové areály  v  celém  spektru odvětvové činnosti, výrobní služby, velkoobchod,

               dopravní zařízení  a  související provozy (autoslužby, parkovací a odstavné plochy),

                veškerá  činnost  je   vymezena   regulativy vyplývajícími  z  PHO podnikatelských

                subjektů  a  hodnotou  Q  záplavového  území. Obslužné  komunikace  s vazbou na

                nadřazenou silniční síť s trasami MHD, odpovídající infrastruktura,  plošná, liniová

                a  ochranná  zeleň, komerční  aktivity, nadřazená   technická   infrastruktura   města

                (topné  zdroje, rozvodny), služební  a  pohotovostní bydlení, stravovací a ubytovací

                 zařízení

                 Nepřípustné : vše ostatní

                 Zóna  průmyslové  výroby  (PV 1)  s  přípustným  využitím  návrhu   zpevněné

                 plochy +  oplocení u stávajícího areálu EZ

                 Nepřípustné : vše ostatní

              Sportovní  střelnice  (S)  s  přípustným  využitím  střelnice  a  účelové stavby

              sloužící vlastnímu provozu střelnice, příjezdová komunikace

              Nepřípustné : vše ostatní

2.       Regulativy využití :

      ·  výskyt sesuvného území v lokalitě RD č. 3

      ·  pro lokalitu č. 2b vybudování retenčních nádrží včetně úpravy toku Kamýckého

          potoka

      ·  pro lokalitu č. 2a vybudování odvodňovacího příkopu podél Miřejovické stráně

      ·  v  rámci výstavby  jednotlivých RD u lokality  č. 2b je regulativem vybudování 

          záchytných dešťových nádrží (vpustí)

      ·  pro lokalitu RD č. 3 vybudování záchytného dešťového příkopu

      ·  pro lokalitu č. 9 zachování topolové aleje

      ·  pitný  vodovod  bude  zároveň  plnit funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN

          730873

      ·  veškerá nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná, popř. splašková

  3. Limity využití území

      ·  CHKO České středohoří

      ·  CHOPAV Severočeská křída

      ·  OP dráhy

      ·  OP komunikace II. A III. tř.

      ·   záplavové území Q 100 toků Labe a Ohře

      ·   územní  systém  ekologické  stability :  doplňující  biocentrum  DC 2 a místní

           biokoridor MK 5

      ·  OP Městské památkové rezervace Litoměřice

      ·   OP Městské památkové rezervace Terezín

      ·   OP elektroenergetiky

      ·   OP vodovodních a kanalizačních řadů

článek 5

Veřejně prospěšné stavby

                 Změna č. 2 územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy ve své textové a grafické části  vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby :

         ·  D 1      komunikační propojení silnice II/247 Kamýcká - Masarykova

         ·  P26     středotlaký plynovodní řad do rozvojové lokality č. 2a

         ·  P27     nízkotlaký plynovodní řad do rozvojové lokality č. 3

         ·  V 1      zásobní řad pitné vody pro lokalitu č. 2a

         ·  V 2      zásobní řad pitné vody pro lokalitu č. 3

         ·  T  1      3 dešťové retenční nádrže a úprava Kamýckého potoka pro ochranu zástavby

                         na lokalitě č. 2b

         ·  K 9     dešťový příkop podél Miřejovické ul. od lokality č. 2a  do Kamýckého potoka

         ·  K10     splaškové a dešťové sběrače pro odkanalizování lokality  č. 2a

         ·  K11     splašková stoka pro lokalitu č. 3

         ·  K12     záchytný dešťový příkop nad lokalitou č. 3

         ·  K13     připojovací stoka k CST od lokality č. 1

ČÁST TŘETÍ

Článek 6

Závěrečná ustanovení

  1. Přílohou  k této  vyhlášce  je  návrh  změny   č.  2   územního plánu obcí Litoměřice –

      Mlékojedy, datovaný prosinec 2003. Uvedená změna je uložena jako součást původně

      schválené územně plánovací  dokumentace u pořizovatele – odboru územního rozvoje       

      Městského úřadu Litoměřice, dále na stavebním úřadě Městského úřadu  Litoměřice a

      na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                                                                                                starosta města

Vyvěšeno, dne :

Sejmuto, dne :

NAHORU