3/2004 Poplatek za odpady

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.  03 / 2004

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 22. dubna 2004 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

Čl. 1

Základní ustanovení

(1)  Město Litoměřice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

(2)  Správu místního poplatku vykonává Městský úřad v Litoměřicích - ekonomický odbor (dále jen „správce poplatku“), při  řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě dání a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Litoměřic, který byl stanoven v obecně závazné vyhlášce Města Litoměřice č.3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady v Litoměřicích, ze dne 29.11.2001.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek platí :

(1)     Fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.

(2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu v územním obvodu Města Litoměřice určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(3) Pokud má fyzická osoba trvalý pobyt ve městě Litoměřice a zároveň se na ni vztahuje odstavec  druhý, bude tato fyzická osoba poplatníkem pouze dle prvního odstavce.

Čl.4

Oznamovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku své jméno, příjmení, bydliště , rodné číslo a dále je povinen oznámit jméno, příjmení, bydliště a datum narození osob, za které poplatek odvádí, vše do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

(2)  V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou osoby uvedené v ustanovení čl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15-ti dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3  této vyhlášky činí 408,- Kč ročně a je tvořena

a)   z částky 250,- Kč za kalendářní rok – fixní část a

b)   z částky 158,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

      Skutečné náklady činily 10 010 146,- Kč za rok 2002.

(2)  V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, poplatková povinnost vzniká nebo zaniká prvního dne následujícího měsíce.

Čl. 6

Osvobození

(1)  Od poplatku bude osvobozena osoba, která prokáže správci poplatku dlouhodobý pobyt mimo republiku, a to:

a)       studium (žádost o prominutí doložit potvrzením, případě čestným prohlášením, které bude obsahovat adresu školy)

b)       práce v zahraničí (žádost o prominutí doložit potvrzením zaměstnavatele, případně čestným prohlášením, které bude obsahovat adresu zaměstnavatele)

c)       dlouhodobý pobyt v zahraničí u občanů ČR s trvalým pobytem v Litoměřicích (žádost o prominutí doložit potvrzením příslušného úřadu v místě pobytu, případně čestným prohlášením, které bude obsahovat adresu úřadu)

(2)  Studenti v ČR, po předložení potvrzení placení odpadů v rámci ubytování mimo územní obvod Města Litoměřice, jsou osvobozeni od poplatku na dobu max. 10 měsíců/kalendářní rok (dle doby pobytu v ubytovacích zařízeních mimo územní obvod Města Litoměřice)

(3)  Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)  Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

(2)  Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě písemné žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 8

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný v jedné roční splátce vždy k 31.8. daného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.8. daného roku, je poplatek splatný do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 9

Sankce za porušení vyhlášky

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část  až na trojnásobek.

(2) Pokud poplatník této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Vyměření poplatku

(1)  Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2)              Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně spraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 11

Správa poplatku

Správu (kontrolu) ve věci poplatků vykonává ekonomický odbor Městského úřadu v Litoměřicích. Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12

Zvláštní ustanovení

Město (Rada Města) může k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 7/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. prosince 2003.

Čl. 14

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 13. května 2004

V Litoměřicích, dne  27. dubna 2004

                   .....................................                                                ......................................

                             Jiří Landa                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                             starosta

  kulaté razítko obce

Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne:  27. dubna 2004

Sejmuto z úřední desky dne:      14. května 2004   Podpis: ………………..

 

NAHORU