2/2004 Poplatek ze psů

 

Město Litoměřice

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA

č.  02 / 2004

O místním poplatku ze psů

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 22. dubna 2004 podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

Část I

Základní ustanovení

Čl. 1

Město Litoměřice vybírá dle této vyhlášky  místní poplatek ze psů:

Část II

Poplatek ze psů

Čl. 2

Poplatník, předmět poplatku

(1)  Poplatník - poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Litoměřice.

(2)  Předmět poplatku - poplatek se platí ze psů starších 6-ti měsíců.

Čl. 3

Sazby poplatku

(1)  Základní sazba poplatku za každého psa činí za kalendářní rok 800,-Kč.

(2)  Základní sazba poplatku pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí ročně 200 Kč.

(3)  Základní sazba poplatku pro držitele psa, který je poživatelem souběhu starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, činí ročně 200 Kč.

Čl. 4

Osvobození od poplatku

(1)  Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je :

a)       Osoba nevidomá, bezmocná[1] a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu[2], osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

b)       Policie ČR, Městská policie, Vězeňská služba ČR, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, pokud tito psi slouží jako psi služební,

c)       Držitel psa, který je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, pokud má pes příslušné osvědčení (pracovní knížka psa).

d)       Osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy.

e)       Držitel psa převzatého z útulků po dobu 6-ti měsíců po převzetí.

f)         Držitel psa, kterému stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[3].

Pokud je držitelem psa myslivec, musí se jednat o psa majícího loveckou upotřebitelnost.

Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.

Držitel psa (myslivec) je povinen předložit průkaz o původu psa a potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu.

g)       Držitel psa provozující canisterapii, po předložení příslušného osvědčení.

(2)  Držitel psa je osvobozen od poplatku na tři roky, pokud byl psovi implantován identifikační čip. Toto osvobození se vztahuje na rok následující po roce, kdy byla tato skutečnost správci poplatku oznámena a prokázána.

      Držitel psa předloží správci poplatku očkovací průkaz, nebo průkaz původu psa, ve kterém je tato skutečnost zaznamenána.

(3)  Žádost o osvobození od poplatku ze psů podá držitel psa s přiznáním k poplatku nebo po vzniku důvodu osvobození.

(4)  Osvobození  od poplatku ze psů zaniká, pomine-li důvod osvobození.

Čl. 5

Správa poplatku

(1)  Správu (kontrolu) ve věci poplatků vykonávají určení zaměstnanci ekonomického odboru Městského úřadu Litoměřice (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(2)  Město (Rada Města) může k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 6

Oznamovací  povinnost

(1)  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15-ti dnů skutečnost, že se stal držitelem psa staršího šesti měsíců.

      Oznamovací povinnost mají taktéž osoby od poplatku osvobozené a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

(2)  Poplatník je rovněž povinen oznámit  každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, a to do 15-ti dnů od vzniku této skutečnosti.

(3)  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)  Držitel psa je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

(2)  V případě vzniku poplatkové povinnosti po 30.6. musí být tento poplatek uhrazen nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

(3)  Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, počítá se výše poplatku od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za každý zbývající měsíc do konce kalendářního roku 1/12 roční sazby stanovené podle Čl. 3. V případě, že takto vypočtená výše poplatku není větší než 20,- Kč, poplatek se neplatí.

(4)  Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se neplatí od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato skutečnost oznámena písemnou formou správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů vrátí správce poplatku poplatníkovi do 30-ti dnů od data oznámení.

(5)  Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek pouze do konce kalendářního měsíce, ve kterém změna nastala.

Část III.

Ustanovení  společná a závěrečná

Čl. 6

Sankční opatření

(1)  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část  až na trojnásobek.

(2)  Poplatníkovi, který nesplní v lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnosti z rozhodnutí podle tohoto právního předpisu, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

(1)  Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit  nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2)  Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto písemně úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Účinností této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů č. 8/2003 ze dne 12.12.2003.

Čl. 10

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 13. května 2004

V Litoměřicích, dne 27. dubna 2004

                   .....................................                                                ......................................

                             Jiří Landa                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                              starosta

kulaté razítko obce

 Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne:           27. dubna 2004

     Sejmuto z úřední desky dne:   14. května 2004     Podpis: ………………..


[1] § 2 vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

[2] § 86 z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

[3] např. z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti , ve znění pozdějších předpisů

NAHORU