1/2004 Popl. za zábor veř. prostranství

Město Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.  01 / 2004

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydalo dne 22. dubna 2004 podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

Část I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Město Litoměřice vybírá dle této vyhlášky místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

Část  II.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník, veřejné prostranství

(1)  Předmět poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních nebo stavebních zařízení, postavení zařízení cirkusů, lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)  Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[1]

      Konkrétně se jedná o tyto pozemkyviz. příloha č. 1 k této vyhlášce

(3)  Předmětem poplatku nejsou prodejní stánky umístěné na veřejném prostranství déle než 1 měsíc. Tyto stánky musí mít stavební povolení a nájemní smlouvu na užívání pozemkuJedná se o stavby dočasné na dobu platnosti smlouvy o užívání pozemku.

(4)  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 3

Sazby poplatku

(1) Za umístění prodejních zařízení je sazba za každý i započatý m² záboru veřejného prostranství na dobu:

a) 1 den,

30 Kč,

b) 1 týden,

100 Kč,

c) 1 měsíc,

300 Kč,

(2) Za umístění reklamních zařízení je sazba za každý i započatý m² na dobu:

a) 1 den,

20 Kč,

b) 1 týden,

100 Kč,

c) 1 měsíc,

200 Kč,

d) 1 rok,

1000 Kč.

(3)  Za umístění, lunaparků a jiných atrakcí za každý i započatý m²  10,- Kč/ m² a den, avšak nejvíce 1 500,- Kč za den (i započatý).

(4)  Při záboru veřejného prostranství pro skládku stavebního materiálu a uhlí, za každý i započatý m²:

10,- Kč/ m² a den

(5)  Za umístění stavebního zařízení pro rekonstrukci a opravu stavby, za každý i započatý m²:

a)   při zbudování nepodchodného lešení

  4,- Kč/ m² a den (i započatý).

b)   Při zbudování podchodného lešení při současném zajištění bezpečnosti procházejících chodců

  2,- Kč/ m² a den (i započatý).

(6)  Při záboru veřejného prostranství pro umístění předzahrádek sloužících k občerstvení v rámci rozvoje cestovního ruchu ve městě činí paušální sazby:

rozsah záboru

týden

měsíc

sezóna

 

(4.-10.měsíc)

do 20 m²

150,-

350,-

2 000,-

20 až 40 m²

200,-

550,-

3 500,-

nad 40 m²

250,-

750,-

4 500,-

(7)  Užívání veřejného prostranství při provádění výkopových prací (např. stav. materiál, výkopek, rýha apod.) je sazba poplatku za každý i započatý m²a den:

a) do10 dnů,

1 Kč,

b) nad 10 dnů,

2 Kč,

Poplatníkem bude v tomto případě investor akce.

(8)  Sazby v odstavcích 1 až 7 platí pro lokalitu I. kategorie. Pro lokalitu II. kategorie se sazby snižují o 20 %, pro lokalitu III. kategorie se sazby snižují o 40%

Vymezení lokalit je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Čl. 4

Správa poplatku

(1)  Správu (kontrolu) ve věci poplatků uvedených v Čl. 1 této vyhlášky vykonávají  určení pracovníci odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(2)  Město (Rada Města) může k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo  částečně prominout.

Čl. 5

Osvobození od poplatku

(1)  Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny fyzické a právnické osoby, které pořádají na veřejném prostranství akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

(2)  Při záboru veřejného prostranství budou od poplatku osvobozeny osoby, které budou spolupracovat s Městem Litoměřice při organizování akce.

(3)  Od poplatku za zábor veřejného prostranství je osvobozeno Město Litoměřice, pokud je investorem akce.

(4)  Osvobození od poplatku se vztahuje na zábor veřejného prostranství pro skládku stavebního materiálu a uhlí, pokud poplatník tuto skládku odstraní do 24 hodin od započetí záboru a veřejné prostranství dá do původního stavu.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný před začátkem užívání veřejného prostranství .

(2)  Poplatek za užívání podle Čl. 3 odstavce 3 je splatný nejpozději do dvou dnů po dni zahájení užívání.

(3)  Užívá-li se veřejné prostranství trvale, nebo je-li užívání povoleno na dobu 1 roku, je roční částka poplatku splatná do 15. ledna běžného roku. Dojde-li k zániku užívání veřejného prostranství v průběhu kalendářního roku, příslušně se sníží vyměřený poplatek a vzniklý přeplatek bude poplatníkovi vrácen do 30-ti dnů od ohlášení této skutečnosti.

(4)  Poplatek se platí buď hotově na odboru územního  rozvoje Městského úřadu Litoměřice nebo na účet Městského úřadu v Litoměřicích. Při užívání veřejného prostranství na místech k tomu zvláště vyhrazených (tržnice) se poplatek platí přímo na místě osobě pověřené vybíráním poplatku, která je povinna vydat poplatníkovi stvrzenku o zaplacení.

Čl. 7

Oznamovací povinnost

(1)  Fyzické nebo právnické osoby, které budou užívat veřejné prostranství způsobem zakládajícím poplatkovou povinnost, jsou povinny nejméně 3 dny předem oznámit písemně nebo ústně tuto skutečnost správci poplatku. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(2)  V neodkladných případech může být veřejné prostranství užito bez předchozího souhlasu správce poplatku. Poplatník je však povinen splnit svou oznamovací povinnost nejpozději do dvou dnů po dni začátku užívání veřejného prostranství.

(3)  Ustanovení o oznamovací povinnosti se nevztahuje na případy, kdy se poplatek vybírá přímo na místě a v hotovosti, např. při prodeji na městské tržnici.

(4)  S ohledem na ustanovení Čl. 7 této vyhlášky, je uživatel veřejného prostranství povinen oznámit správci poplatku překročení dohodnuté doby a výměry plochy převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství. Ohlášení je povinen učinit do dvou dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(5)  Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 2 až do doby, kdy toto užívání skončilo.

Část III.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 8

Sankční opatření

(1)  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří městský úřad poplatek platebním výměrem. Městský úřad může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část  až na trojnásobek.

(2)  Poplatníkovi, který nesplní v lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnosti z rozhodnutí podle tohoto předpisu, může městský úřad uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

(1)  Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou Města Litoměřice, lze dlužný poplatek vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2)  Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto písemně úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 4/2003, o poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 12. prosince 2003.

Čl. 11

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 13. května 2004

V Litoměřicích, dne 27. dubna 2004

                   .....................................                                                ......................................

                             Jiří Landa                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                              starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne:                     27.dubna  2004                         Podpis: …………………

Sejmuto z úřední desky dne:   14. května 2004

PŘÍLOHA  č. 1

k vyhlášce č.  /2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství

28. října

Janáčkova

5. května

Jarošova

A. Muchy

Jezuitská

Akátová

Jiráskovy sady

Alšova

Jungmannova

Anenská

K Interně

Ankertova

K Radobýlu

B. Němcové

K Výtopně

Baarova

Karoliny Světlé

Bezručova

Kardinála Trochty

Bojská

Kamýcká

Bratří Mrštíků

Kapucínská

Brožíkova

Kapucínské náměstí

Březinova cesta

Karla IV.

Bří Čapků

Klášterní

Čechova

Kollárova

Čelakovského

Komenského

České armády

Kořenského

Českolipská

Kosmonautů

Daliborova

Kostelní náměstí

Dalimilova

Kozinova

Dlažební

Krajská

Dlouhá

Krátká

Dobrovského

Krupka

Dolní Rybářská

Křepkova

Dominikánská

Křižíkova

Dominikánské náměstí

Křížová

Dómská

Kubelíkova

Dómské náměstí

Kubínova

Družba

Květinová

Družstevní

Labská

Dukelská

Ladova

Dvořákova

Liberecká

Dykova

Lidická

E. Krásnohorské

Lipová

Eliášova

Liškova

Erbenova

Lodní náměstí

Fillova

Marie Majerové

Fügnerova

Marie Pomocné

Halasova

Macharova

Hálkova

Máchova

Havlíčkova

Máchovy schody

Heydukova

Mánesova

Horní Dubina

Mariánská

Horní Rybářská

Masarykova

Horova

Meruňková

Hrubínova

Mezibraní

Husova

Michalovická

Hynaisova

Michalská

Chelčického

Mírové náměstí

Jiřího z Poděbrad

Miřejovická

Jabloňová

Mládežnická

Na Kocandě

Mlékojedská

Na Mýtě

Mlýnská

Na Valech

Mostecká

Na Vinici

Mrázova

Na Vyhlídce

Školní

Na Výsluní

Škrétova

Nádražní

Škroupova

Navrátilova

Špálova

Nemocniční

Štursova

Nerudova

Švabinského

Neumanova

Švermova

Nezvalova

Teplická

Novobranská

Tolstého

Odboje

Topolčianská

Okružní

Třebízského

Ostrovní

Turgeněvova

Osvobození

Turistická cesta

Palackého

Tylova

Palachova

Tyršovo náměstí

Pekařská

Tyršův most

Plešivecká

U Kapličky

Pobřežní

U Katovny

Pod Strání

U Lávky

Pod Vinicí

U Medulánky

Pokratická

U Potoka

Polní

U Pramene

Požární

U Stadionu

Pražská

U Statku

Purkyňova

U Studně

Raisova

U Školy

Resslova

U Trati

Revoluční

V Zahradách

Rooseveltova

Václavské náměstí

Růžovka

Vančurova

Rybářské náměstí

Vavřinecká

Sadová

Veitova

Samo Tomáška

Velká Dominikánská

Sámova

Velká Krajská

Seifertova

Velká Mlýnská

Skalická

Višňová

Sládkova

Vodní

Slavíčkova

Vojtěšská

Sluneční

Vojtěšské náměstí

Smetanova

Votočkova

Sokolovská

Vrchlického

Sokolská

Werichova

Sovova

Wintrova

Spojovací

Wolkerova

Stará Mostecká

Zahradnická

Stavbařů

Zelená

Stránského

Zelenkova

Svatojiřská

Zítkova

Svatováclavská

Želetická

Svojsíkova

Žernosecká

Šafaříkova

Žitenická

Šaldova

Žižkova

Šeříková

 
   

pěší lávka u Družby

 

pěší lávka u Katovny

 

pěší lávka k letnímu kinu u TSM

 

pěší dvojlávka pod Kubínovou ulicí

 

autobusové nádraží

 

příjezdová cesta na Mostnou horu

 

od Raab Karcher až k 11. MŠ

 

ULICE  MĚSTA  DLE   LOKALIT

Lokalita I. kategorie:

 

Lidická

Michalská

Dlouhá

Mírové náměstí

Novobranská

5. května

Kapucínské náměstí

areál dolu Richard I a II

areál Výstaviště ZČ

 

Lokalita II. kategorie:

 

Anenská

České armády

Českolipská

Dlažební

Jezuitská

Klášterní

Kořenského

Komenského

Kostelní náměstí

Krajská

Malá Dominikánská

Máchovy schody

Mrázova od křiž. Stránského

po ul. Liškova

Mostecká

Na Kocandě

Na Valech

Okružní

Ostrovní

Osvobození

Palachova od ul. Křižíkova po Sovova

Palackého

Pekařská

Pokratická (po kapličku)

Sokolovská od křiž. Husova

po ul.Dalimilova

Sovova

Masarykova

Teplická

Tyršovo náměstí

U Lávky

Vavřinecká

Velká Dominikánská

Velká Krajská

Vrchlického

Wintrova

Zítkova

Obch. středisko „Havlíčkova“

Obch. středisko „Na Kocandě“

Obch. středisko „Cihelna“

 

Všechny ostatní ulice spadají do lokality III. kategorie


[1]  § 34, z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

NAHORU