9/2003 O poplatku z ubytovací kapacity

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č.   9 /  2003

O poplatku z ubytovací kapacity

platná v územním obvodu Města Litoměřic

Zastupitelstvo Města Litoměřic vydává dne 11.12.2003 podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I

Základní ustanovení

Čl. 1

Město Litoměřice vybírá dle této vyhlášky  místní poplatek z ubytovací kapacity:

Oddíl  II

Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 1

Předmět poplatku, poplatníci

1)   Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

2)   Poplatníkem je ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

3)   Zařízení určené k přechodnému ubytování je: stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené;  ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.[1]

Čl. 2

Sazby poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den:    3,- Kč

Čl. 3

Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

a)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických nebo právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c)   ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 4

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně do 15. dne měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí.

Čl. 5

Oznamovací povinnost

1)   Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) do 15-ti dnů ode dne skutečného zahájení této činnosti. Po ukončení každého čtvrtletí je poplatník povinen zaslat přehled o počtu ubytovaných za uplynulé čtvrtletí.

2)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit Městskému úřadu Litoměřice příjmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelský  subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)   Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu.

Oddíl III.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 1

Sankční opatření

1)   Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří nebo doměří Městský úřad Litoměřice poplatek platebním výměrem. Městský úřad může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část  až na trojnásobek.

2)   Poplatníkovi, který nesplní v lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (například ohlašovací povinnost) nebo povinnosti z rozhodnutí podle tohoto předpisu, může Městský úřad uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

1)   Pokud poplatník nesplní svou  poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou Města Litoměřice, lze dlužný poplatek vyměřit  nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2)   Pokud byl před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto písemně úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 3

Správa poplatku

1)   Správu(kontrolu) ve věci poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává ekonomický odbor Městského úřadu v Litoměřicích. Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2)   Město (Rada Města) může k zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatkové povinnosti v jednotlivých a odůvodněných případech a na žádost poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl.4

Zrušovací ustanovení

Účinností této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2002 O místních poplatcích, včetně všech jejích dodatků a změn.

Čl. 5

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. ledna 2004

V Litoměřicích, dne 12. prosince 2003

                   .....................................                                                ......................................

                             Jiří Landa                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

                        1. místostarosta                                                                    starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne:        

                  Sejmuto z úřední desky dne:                                               Podpis: ………………..


[1] Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,

NAHORU