02/2003 O vymezení závazné části změny č. 1, část B územního plánu obcí LITOMĚŘICE - Mlékojedy

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č. 02/2003

O vymezení závazné části změny č. 1, část B

územního plánu obcí LITOMĚŘICE - Mlékojedy

________________________________________________________

Zastupitelstvo města Litoměřic vyhlašuje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) tuto obecně závaznou vyhlášku :

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

článek 1

Účel vyhlášky

1. Tato vyhláška vymezuje závaznou část změny č. 1, část B územního plánu obcí Litoměřice - Mlékojedy, kterou zastupitelstvo města schválilo dne 22. dubna 2003.

2. Tato vyhláška je doplňkem k obecně závazné vyhlášce č. 5/98 o uspořádání území města Litoměřic.

článek 2

Územní a časový rozsah platnosti

1. Území řešené změnou č. 1, část B se vztahuje a platí pouze pro katastrální území Litoměřice.

2. Území uvedené v odstavci 1/ je změnou územního plánu řešeno pro návrhové období do roku 2010.

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

článek 3

Urbanistická koncepce

1. Využití ploch a jejich uspořádání :

lokalita č. 14 - návrh na umístění komerčního centra ve smíšené městské zóně (SMM) v ploše vymezené na severu hranicemi areálů fotbalového klubu a základní školy, na západě hranicemi areálů fotbalového klubu a čerpací stanice PHM, na jihu ulicí Českolipskou a na východě hranou nefunkční plochy navrženou v územním plánu do kategorie „městské zeleně“

2. Zásady uspořádání dopravy :

 z Českolipské ulice bude komerční centrum napojeno okružní křižovatkou a to při zachování plné funkčnosti ČS PHM

 maximální kapacita dopravy v klidu 200 parkovacích stání

 návrh chodníku vedeného po levé straně Českolipské ulice ve směru z centra města k areálu výstaviště v prostoru komerčního centra

3. Technická infrastruktura

 • návrh napojení lokality č. 14 na stávající vodovodní řad
 • návrh napojení lokality č. 14 na stávající kanalizační řad
 • návrh napojení lokality č. 14 na novou trafostanici TS 115
 • návrh napojení lokality č. 14 na stávající plynovodní řad
 • návrh napojení lokality č. 14 na stávající MTS

článek 4

Regulativy, limity a funkční využití území

1.Funkční využití území pro lokalitu č. 14 vychází ze schválené územně plánovací dokumentace a je stanoveno jako smíšená městská zóna s dominantní funkcí pro trvalé bydlení v charakteristických městských a bytových domech, rodinných domech, vybavenost lokálního i celoměstského významu (školství, kultura, obchod, ubytování a stravování, služby).

   Vhodné: sociální a zdravotní zařízení, zařízení tělovýchovy a sportu, drobné provozy nerušící výroby a služeb, komerce, veřejná zeleň plošná a liniová, odpovídající komunikační síť s MHD, parkovací plochy a garáže, pěší a promenádní trasy, odpovídající technická infrastruktura

Výjimečně přípustné: bezkonfliktní stávající ekonomické aktivity (výrobní program, dopravní nároky, technologie,PHO v rámci areálu)

Nepřípustné: areály průmyslové výroby, skladů, nákladní dopravy a rušících výrobních služeb se stanoveným PHO zastavěné plochy pozemku 40-60% ; výškové uspořádání : max. 3 podlaží

2. Regulativy využití plochy :

 • vybudování nádrží systému protipožární ochrany
 • srážkové vody budou před zaústěním do kanalizace procházet záchytnou dešťovou kanalizací

3. Limity využití území :

 • CHKO České středohoří
 • OP městské památkové rezervace Litoměřice
 • zóna I. archeologických památek - limity 1, 2 a 3
 • CHOPAV Severočeská křída
 • ochranné pásmo vodovodních řadů
 • ochranné pásmo kanalizačních řadů
 • ochranné pásmo el. vedení
 • ochranné pásmo trafostanice
 • ochranná a bezpečnostní pásma nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek
 • ochranné pásmo radioreléové trasy

ČÁST TŘETÍ

článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Přílohou k této vyhlášce je změna č. 1, část B územně plánovací dokumentace datované březen 2003, která je uložena jako součást původně schválené územně plánovací dokumentace u pořizovatele - odbor územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice, dále na stavebním úřadě Městského úřadu Litoměřice a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 14. 6. 2003.

Jiří Landa

1. místostarosta

Vyvěšeno dne:           30. 5. 2003

Sejmuto dne:             13. 6. 2003

NAHORU