3/2001 O nakládání s komunálními odpady

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č.  3/2001

O  NAKLÁDÁNÍ  S  KOMUNÁLNÍMI ODPADY

A SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY

platná v územním obvodu města Litoměřic

Zastupitelstvo města v Litoměřicích, se na svém zasedání dne 29.11.2001, usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku)

Článek 1

Základní ustanovení

1.    Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města a v jeho místních částech, včetně systému nakládání se stavebními odpady.

2.    Fyzické osoby (občané) jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

3.    Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s  komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tyto služby.

4.    Na město se vztahují povinnosti původců podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pokud dále zákon nestanoví jinak.

Článek 2

Základní pojmy

1.    Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1) k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2.    Nebezpečný odpad - odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2) k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

3.    Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

4.    Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

5.    Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

6.    Sběr odpadů - shromažďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

7.    Původce odpadů - pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

8.    Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona  č. 185/2001 Sb. o  odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

Článek 3

Systém nakládání s komunálním odpadem

I.    Specifikace odpadů:

a)   Nebezpečné odpady: nebezpečné složky komunálního odpadu jsou takové, které mohou být nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo životního prostředí (mazací a motorové oleje, televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel, autobaterie, zbytky kyselin a zásad, zbytky a obaly od spotřební chemie, obaly od postřiků a jejich zbytky, netříděné stavební a demoliční odpady).

b) Odpad vhodný pro kompostování, který lze přímo nebo po úpravě (štěpkování, drcení) používat pro výrobu kompostů (tráva, piliny, ořezy stromů a keřů, listí a pod.).

c)   Složky odpadů určených ke sběru odpadů

 • sběrový papír
 • sběrové sklo bílé a barevné
 • nápojové lahve plastové a ostatní plasty neznečištěné
 • železný šrot
 • vyřazené elektronické zařízení

d) Stavební odpad - zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav

 • stavební suť
 • demoliční a stavební odpad vytříděný

e)   Směsný odpad - je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek odpadů a nebezpečných složek z komunálního odpadu.

f)    Autovraky - pro účely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se rozumí autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účely přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.

g)   Sběrný dvůr je objekt nebo pozemek schválený k odkládání odpadů, provozovaný obcí nebo oprávněnou osobou podle schváleného provozního řádu.

h)   Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování a soustřeďování komunálního odpadu.

i)     Odstraňování odpadů - jsou činnosti: skládkování, biologická úprava, fyzikálně-chemická úprava, termická úprava a pod.

II. Systém nakládání s komunálním odpadem

1.    Území města  tvoří samostatnou svozovou oblast.

2.    Město organizuje separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plasty a pod.)  Na  území města  jsou umístěny speciální nádoby na sběr skla, papíru a plastů. Umístění těchto  nádob  je uvedeno  v příloze č 1) této vyhlášky. Do těchto nádob je povoleno odkládat pouze ty složky odpadů, pro které je nádoba určena.

 • Město provozuje sběrné dvory  k  odkládání těchto odpadů:  odpad  vhodný  pro  kompostování, nebezpečné odpady, stavební odpad, autovraky, železný  šrot, odpady barevných kovů, papír, plasty, objemný  odpad z domácností (vyřazený  nábytek). Umístění těchto  sběrných  dvorů  je uvedeno  v příloze č 1)  této vyhlášky. 

3.   Shromažďování nevyužitelné složky komunálního odpadu

 • Komunální odpady v obci se shromažďují : do nádob objemu 110 l, 240 l, 1.100 l, a velkoobjemových  kontejnerů  7 m3.

     Na veřejných prostranstvích se drobné komunální odpady ukládají do odpadových nádob a   košů k tomuto účelu umístěných.

4.   Do sběrných nádob a kontejnerů na komunální odpad je zakázáno ukládat:

 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • žhavý popel nebo škvára
 • látky tekuté, těkavé, zápalné a výbušné
 • uhynulá zvířata
 • přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev)
 • stavební odpad
 • suť z demolic
 • zemina, kameny

5.   Je zakázáno zapalovat odpad ve sběrných nádobách, vybírat či vysypávat odložený odpad ze sběrných nádob a kontejnerů.

Je zakázáno odhazovat jakýkoliv komunální odpad mimo vyhrazená místa nebo je umisťovat na obecní pozemky nebo pozemky fyzických a právnických osob na celém katastrálním území města.

6.V případě pochybnosti o odpadu a možnosti jeho odložení se informovat u příslušného pracovníka  na  odboru ŽP MěÚ Litoměřice.

Povinnosti  při  nakládání  s  autovraky:

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

 Článek 4

Sběrná místa a sběrné nádoby

1.    Sběrnými místy na území města jsou:

a)   Sběrné dvory  umístěné dle přílohy č.1 této  vyhlášky. 

b) Sběrná místa příslušná k  bytovým nemovitostem vyhrazená tak, aby nezpůsobovaly hygienické závady a  byly  dobře přístupné při naplňování, vyprazdňování, odvozu a nebránily provozu na  komunikacích.

c)   Přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích - místa pro velkoobjemové kontejnery. (jejich  rozmístění a  interval  přistavení je  uveden  v příloze č.1  této  vyhlášky).

d) Odpadkové nádoby a koše na veřejných prostranstvích.

e)   Stálé sběrné místo v areálu  hřbitova.

f)    Zvláštní sběrná místa ke sběru nebezpečných odpadů jsou zajištěna ambulantním svozem.  Místa  stání  a  doba  sběru je  uvedena v příloze č.1 této  vyhlášky.

g)   Stálá sběrná místa nespotřebovaných a vyřazených léků a veterinárních přípravků jsou výhradně v lékárnách. Lékárny k tomuto účelu mají určené označené nádoby.

Článek 5

Přeprava a doprava odpadů k odstranění

(Svoz komunálních odpadů)

Svoz komunálních odpadů k odstranění je prováděn oprávněnou osobou

podle stanoveného harmonogramu.

1)       Sběrné nádoby o  obsahu 110 l  a 240 l -  svoz 1 x týdně.

2)       Sběrné nádoby o  obsahu 1 100 l - dle  individuální objednávky města.

3)       Sběrné nádoby  na tříděný odpad - dle  individuální objednávky města.

4)       Ambulantní  svoz nebezpečných  odpadů – termín  svozu bude vždy včas zveřejněn na úředních  deskách  MěÚ  Litoměřice a letáky.

Článek 6

Povinnosti fyzických osob

1.    Fyzické osoby jsou povinny:

a)  Odděleně shromažďovat ty druhy odpadů, které jsou uvedeny v této vyhlášce-čl. 3 písm. a,c,d.

b) Odděleně odkládat vytříděné druhy odpadů do sběrných nádob k tomu určených.

c)   Odkládat směsný nevyužitelný odpad do sběrných nádob k tomu určených, umístěných ve sběrných místech k místu trvalého nebo přechodného bydliště.

d) Naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.

e) V den svozu připravit sběrnou nádobu k odvozu, t.j. přistavit k místu nakládky a umožnit    přístup pro pracovníky svozové organizace - oprávněné osoby.

f)  Po provedeném odvozu odstavit sběrnou nádobu z ulice, chodníku nebo prostranství před domem a udržovat pořádek a čistotu v okolí sběrných nádob.

2.   Pořadatelé veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid sběrných stanovišť.

3.   Zakazuje se:

a)   Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby nebo místa ve sběrných dvorech určená k odkládání odpadů.

b) Používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadů.

c)   Spalování odpadů na veřejných prostranstvích s  výjimkou suchého dřeva.Spalování lze provádět pouze za příznivých povětrnostních podmínek.

d) Odkládání jakýchkoliv odpadů mimo vyhrazená místa na celém katastrálním území obce a v jeho místních částech (platí i pro autovraky)

Článek 7

Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání při jejichž činnosti vznikají odpady charakteru komunálních odpadů

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání podnikající na území obce, kterým při jejich činnosti vznikají odpady zařazené v Katalogu odpadů jako odpady komunální, mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného obcí na základě uzavřené písemné smlouvy. Smlouva se netýká odstraňování nebezpečných odpadů.

Článek 8

Nakládání se stavebním odpadem

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby při nakládání se stavebními odpady plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů.

1.    Povinnosti fyzických osob

Každý kdo produkuje stavební odpad je povinen:

 • stavební odpad přepravit do sběrného dvora   nebo nabídnout k recyklaci
 • stavební odpad nabídnout městu k využití

2.    Způsob nakládání se stavebním odpadem:

a)   Stavební a demoliční materiály po vytřídění

 • nabídnout k úpravě nebo recyklaci
 • nabídnout k úpravě a následnému využití (rekultivace vytěžených prostor, terénní úpravy)

b) Výkopové nekontaminované zeminy a kamenivo nabídnout

 • výhradně k rekultivaci vytěžených prostor, skládek a k provedení terénních úprav

c)   Nevytříděné stavební a demoliční odpady jsou dle Katalogu odpadů odpadem nebezpečnými a musí být ukládány na skládky nebezpečných odpadů.

Článek 9

Přeprava stavebního odpadu

Vozidla převážející stavební odpad v blízkosti bytové a průmyslové zástavby musí být zakryta plachtou, aby  bylo zabráněno  úniku prachu do ovzduší.

Článek 10

Sankce za porušení vyhlášky

 • fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  je  možno  udělit  pokutu  do  výše 20 000 Kč
 • porušení ustanovení této  vyhlášky bude sankcionováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin

Článek 11

Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích ve  spolupráci  s  Městskou policií v  Litoměřicích.

Článek 12

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a o poplatku za  jeho využití nebo zneškodnění na území Města Litoměřice č. 4/2000 ze dne 21.5.2000.

Článek 13

Zvláštní  ustanovení

Placení  poplatku (dle § 84 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) - řeší obecně závazná vyhláška Města Litoměřic č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Článek 14

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 01. ledna 2002.

                   .....................................                   ......................................

                         Antonín  Terber                             Jiří  Landa

                          místostarosta            starosta  města

kulaté razítko obce

Vyhlášení:   Vyvěšeno na úřední desce dne .............................

                  Sejmuto z úřední desky dne .................................

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2001

O nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

na území města Litoměřice

I. Stanoviště sběrných nádob pro vytříděné látkové složky z komunálního odpadu.

Stanoviště číslo:

1)   Dlouhá  ulice                                                                 15) Havlíčkova

2)   Dominikánské náměstí                                                            16) Turgeňevova

3)   Růžovka                                                                                   17) Palachova

4)   U Stadionu                                                                       18) Liberecká

5)   Vrchlického                                                                   19) Křižíkova

6)   Dalimilova ulice                                                             20) Rooseweltova

7)   A.Muchy                                                                                   21) U Červeného kostela

8)   Kubínova ulice                                                               22) Werichova

9)   Pod Vinicí                                                                            23) E.Krásnohorské

10) Marie Majerové                                                              24) Odboje

11) nákupní středisko DRUŽBA                                               25) Družstevní

12) Plešivecká ulice                                                                        26) Mládežnická

13) Kamýcká ulice                                                             27) Mrázova

14) Revoluční                                                                      28) České armády

29) Želetická

II. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

O rozmístění velkoobjemových kontejnerů jsou občané města informováni na úřední desce, odboru ÚRM, odboru ŽP a informačním centru. Rozmístění, doby přistavení i doby odvozu jsou upravovány vždy pro běžný kalendářní rok.

III. Sběrné  dvory :

Sběrné  dvory  města  umístěny v následujících  lokalitách :

Sběrný dvůr Třeboutice (dříve skládka Třeboutice) provozní doba nepřetržitá i v době pracovního volna.

Sběrný dvůr v areálu TSM (lodní cvičiště) – bude v provozu po kolaudaci, která bude oznámena na úřední desce .

Sběrný dvůr Na Výsluní – bude v provozu po kolaudaci, která bude oznámena na úřední desce .

IV. Stanoviště pro ambulantní sběr nebezpečných odpadů.

Stanoviště číslo :

1.       Alšova               8. Seifertova

2.       U Stadionu               9. Stránského (LUNA)

3.       Topolčanská               10. Mrázova (ZIMNÍ  STADION)

4.       Dykova              11. U Katovny

5.       Smetanova             12. Křižíkova

6.       U Kapličky             13. Na Valech (parkoviště u soudu)

7.       Pokratická (DRUŽBA)    14. Na Valech (parkoviště u soudu)

Doba ambulantního svozu bude vždy včas zveřejněna na úředních deskách MěÚ Litoměřice a letáky zaslanými obyvatelům města

NAHORU