2/2001kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/98

Město Litoměřice

V Y H L Á Š K A

č.02/ 2001

KTEROU SE  MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA č.5/98

„O USPOŘÁDANÍ ÚZEMÍ OBCE  LITOMĚŘICE“

            Zastupitelstvo Města Litoměřice se usneslo  v  souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2  písm. b) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích, vydat podle § 29 odst ,2 zákona č. 50/1976 Sb.o územním  řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně závaznou vyhlášku.

            Vyhláška města č. 5/98 o uspořádání území města Litoměřice se mění a doplňuje takto:

ČÁST PRVNÍ

1) článek 1 se  mění a doplňuje takto: „ ... a závazné části návrhu změn územního plánu obce Litoměřice schválené zastupitelstvem města dne 23. srpna 2001.“

2)článek 3 odst. 1 se mění a doplňuje o body :

c)       urbanistická koncepce rozvoje města

d)       vymezení zastavitelného území

e)       zásady uspořádání dopravního a technického vybavení

f)         vymezení veřejné prospěšných staveb

ČÁST DRUHÁ

3) článek 4, odst. 7 se mění a  doplňuje takto:  „Z monofunkční plochy armády ČR vyčlenit plochy  zahrad .“

4) článek 5, odst. 1 se mění a doplňuje takto: „Smíšená centrální zóna se mění a  doplňuje o změny  č. 3, 6 a 13“.

 ( 3 - zimní stadion, víceúčelové zařízení, sport, kultura, 6 – ul. Krajská celoměstská vybavenost, 13 – Na         Valech polyfunkční objekt)

- vymezení: městská památková rezervace + prostor Mrázovy ul. ,sektor I“

5) článek 5, odst. 2 se mění a doplňuje takto: „ Smíšená městská zóna se doplňuje o změny č.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 16.

- ( 1 - Žernosecká ulice, předmostí se mění ze sadů a zahrad na polyfunkční území,  2 - areál TSM se mění na polyfunkční území, 4 a 5 – Masarykova , Tolstého se mění z výrobních ploch na občanskou vybavenost, polyfunkční území a trvalé bydlení, 7 – U Trati bude z ekonomické základny polyfunkční území a za nemocnicí  bude ze zahrady plocha pro čistou výrobu, 8 – Na Kocandě areál TSM je navržen jako polyfunkční území, 9 – z areálu MO ČR  je navržena změna na zahrady, sady,  11 – z nefunkční plochy v Revoluční ulici je navrženo využití pro polyfunkční objekt , 16 – Nádražní ulice, M. Pomocné – obchvat  sinice I/15, dopravní uspořádání)

- vymezení se doplňuje : „ ... prostory Žernosecké ul. (VI/9/1-3 a VI/10), pod nemocnicí  (IV/9),ul. Českolipská  (II/18) a Za Plynárnou (V/8)“

- vymezení se ruší : Masaryk. ul., Tolstého (II/15, II/16/1-2), ul. Krajská (I/10), Žernosecká ul.  (VI/10) a Za Plynárnou (V/8).“

6)  článek 5, odst. 3 se mění a doplňuje:   „Čistá obytná zóna  se doplňuje o změny č. 15 a 17“,

( 15 – Žitenická ulice -  zachovat stávající trasu silnice a nová plocha pro rodinné bydlení, 17 – Miřejovická stráň,  z výrobní plochy je navržena část pozemku na trvalé bydlení)

- vymezení se doplňuje: „ Žitenická ul. (IV/5) a Miřejovická (III/11/2).“

7) článek 5, odst. 5 se doplňuje :  „ Zóna průmyslové výroby se doplňuje o změny č. 17 a 19“

( 17 – část pro EZ – skladový areál fi. Algida, 19 – Želetice, rozšíření ekonomické základny)

- vymezení se doplňuje: „ lokalita Miřejovická (III/11/1), IX/6, IX/7/1-3 a v Želeticích  (IX/8-10).“

8) článek. 5, odst. 7 se mění a  doplňuje: „Specifická zóna se doplňuje o změny  č 7 a 9.“

( 7 – ekonomická základna – výrobní areál,  9 – část areálu  MO bude změněn na zahradu).

- vymezení se ruší: „ prostor lokality IV/9  a V/11

9) článek 5, odst. 8 se doplňuje:“ Mění se  trasa průběhu biokoridoru MK 7 pod Bílou strání v š.= 20m.“

ČÁST TŘETÍ

10) článek 13  - mění se doplňují:

 STAVBY VEŘEJNÉHO ZÁJMU

A4        veřejná zeleň + sport se změnami č. 12, lokalita č. III/2

DOPRAVNÍ STAVBY

D1        se mění: „Litoměřický přivaděč s novým mostním objektem přes řeku Labe s        napojením Mlékojed a Litoměřic, s úrovňovou křižovatkou se silnicí třetí třídy u      Mlékojed a s okružní křižovatkou se silnicí II/261 (změna č. 20)“

D3        se doplňuje: „ .. demolice řadových garáží v ul. M. Pomocné (změna č. 16).“

D5        se ruší

D18      Doprovodný chodník podél trasy silnice I/15 v prostoru Želetic

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

K7        Odlehčovací stoka ze stoky v ul. Českolipské. Stoka začíná u křižovatky s ul. J. z    C    Poděbrad

K8        Záchytný dešťový příkop pro ochranu lokalit III/2-4

STAVBY TEPLÁRENSKÉHO CHARAKTERU

T11       vyřazena

T13       Primérní rozvody CZT v Březinově ul.

STAVBY PLYNÁRENSKÉHO CHARAKTERU

P22      Výstavba VTL plynovodu Hlinná - Lovosice

P23      Rozšíření STL sítě Žitenická ul. (změna č. 15, lokalita IV/5)

P24      Rozšíření STL sítě Želetice (změna č. 19, IX/6-7)

STAVBY CHARAKTERU ELEKTROROZVODNÉHO

E17      Trafostanice č. 116 včetně kabelové přípojky VN (změna č. 19, lokalita IX/6)

E18      Trafostanice č. 117 včetně kabelové přípojky VN (změna č. 19, lokalita IX/7)

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

            Schválená dokumentace změn ÚPD bude opatřena schvalovací doložkou bude uložena na OkÚ RRR Litoměřice, Stavebním úřadě MěÚ Litoměřice a na ORM MěÚ Litoměřice.

Účinnost

            Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění na úřední desce Městského úřadu.

V Litoměřicích dne 24.srpna 2001

Jiří Landa v.r.

starosta města

Antonín Terber

zástupce starosty

Ing.Margita Kadeřábková

zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne :             28.8.2001

Vyhláška sejmuta dne    :            12.9.2001

NAHORU