4/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 13/95 o spádových obvodech základních škol

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA č. 4 / 99
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA č. 13 / 95
O SPÁDOVÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Městské zastupitelstvo města Litoměřic se usneslo podle § 36, odst. 1, písm. f), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14, odst. 1 zákona č. 139/1995 Sb, kterým se mění a doplňuje zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, dne 1. července 1999 vydat podle § 16 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Vyhláška města Litoměřic č. 13/95, o spádových obvodech základních škol, se mění a doplňuje takto :

1) Čl. 2 se doplňuje v odstavcích:

Spádový obvod pro ZŠ ul. B. Němcové - doplňuje se ulice: "LUČNÍ"

Spádový obvod pro Masarykovu základní školu, ul. Svojsíkova - doplňují se ulice:

"ANKERTOVA, KŘEPKOVA"

Spádový obvod pro ZŠ ul. Havlíčkova - doplňuje se ulice: "MERUŇKOVÁ"

Spádový obvod pro ZŠ ul. Ladova - doplňuje se ulice: "U MEDULÁNKY"

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce městského úřadu), t.j. 23. července 1999.

V Litoměřicích, dne 7. července 1999

Jiří Landa
starosta města

Antonín Terber
1. zástupce starosty

ing. Margita Kadeřábková
2. zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 7. července 1999
Vyhláška sejmuta dne : 25. července 1999

NAHORU