2/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 2/97 Požární řád

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA
č.2/99

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
VYHLÁŠKA č. 2/97

POŽÁRNÍ ŘÁD

Městské zastupitelstvo města Litoměřic se usneslo podle § 36 odst. 1, písm. f, zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dne 8. dubna 1999 vydat podle §16 odst. 1 tohoto zákona v souladu s ustanovením § č. 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 21/1996 Sb., tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Vyhláška města Litoměřic č. 2/97, požární řád, se mění a doplňuje takto :

1) § 4 "Povinnosti fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob na úseku PO" zní :
"Povinnosti těchto osob jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a to zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb. a 22/1996 Sb. a zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon).".

2) Na první straně přílohy k požárnímu řádu se v nadpisu nad druhým odstavcem vypouští "a fyzické a podnikající osoby"

3) První strana přílohy k požárnímu řádu - druhý odsek zní :
"Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.".

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce městského úřadu), t.j. 27. dubna 1999.

V Litoměřicích, dne 9. dubna 1999

Jiří Landa
starosta města

Antonín Terber
1. zástupce starosty

ing. Margita Kadeřábková
2. zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 12. dubna 1999

NAHORU