1/99 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 1/97 o veřejných dražbách

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA
č. 1/99

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
VYHLÁŠKA č. 1/97

O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

Městské zastupitelstvo města Litoměřic se usneslo podle § 36, odst. 1, písm. f), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 8. dubna 1999 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona v návaznosti na ustanovení § 14, odst. 1, písm. l téhož zákona tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Vyhláška města Litoměřic č. 1/97, o veřejných dražbách, se mění a doplňuje takto :

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce městského úřadu), t.j. 27. dubna 1999.

V Litoměřicích, dne 9. dubna 1999

Jiří Landa
starosta města

Antonín Terber
1. zástupce starosty

ing. Margita Kadeřábková
2. zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 12. dubna 1999
Vyhláška sejmuta dne : 28. dubna 1999

NAHORU