5/98 O uspořádání území obce Litoměřice

Městský úřad Litoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č. 5/98
o uspořádání území obce Litoměřice

Na základě usnesení městského zastupitelstva o schválení územně plánovací dokumentace číslo 10/1 ze dne 12. listopadu 1998 vydává Městská rada Litoměřic podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s ustanovením § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

článek 1

Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Litoměřice, schválené městským zastupitelstvem Litoměřic dne 12. listopadu 1998.

 

článek 2

Rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro správní území obce Litoměřice (k.ú.Litoměřice, k.ú.Pokratice), vymezené v hlavním urbanistickém výkrese (č. 4) měřítku 1 : 5 000.

Doba platnosti je po dobu návrhového období ÚPN obce Litoměřice , to je do roku 2010.

Lhůty aktualizace - minimálně jednou za 4 roky.

 

článek 3

Vymezení pojmů

1. Závazné regulativy jsou :

a) zásady pro uspořádání území

b) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

2. Zastavitelné území (urbanizované) - zahrnuje navržené lokality územního rozvoje v návrhovém období (bydlení, výroba, služby a vybavenost, sport, zeleň, doprava, technická infrastruktura), území tvoří uvedené plochy určené k zastavění :

- smíšená centrální zóna (SMC)

- smíšená městská zóna (SMM)

- čistá obytná zóna (ČOB)

- smíšená zóna sídel venkovského typu (OMS)

- zóna průmyslové výroby (PV)

- zóna rekreačně klidová (ZRK)

- zóna specifická (SPÚ)

- zóna přírodních aktivit (PÚ)

- zóna zemědělské výroby (ZPF)

3. Nezastavitelné území (neurbanizované) - zahrnuje území obce mimo navržený výhledový územní rozvoj (ZPF, LPF, územní systém ekologické stability území, OP a chráněná území)

 

4. Potencionálně zastavitelné území - zahrnuje všechny odsouhlasené územní rezervy (rozvojová území po návrhovém období).

 

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

článek 4

Urbanistická koncepce

1. Řešit Litoměřice jako kompaktní město s funkcí významného centra osídlení s využitím všech disponibilních vnitřních rezerv ( přestavby, dostavby proluk, změny funkcí objektů a areálů)

2. Regenerovat a posilovat všechny významné městotvorné funkce,stabilizovat funkčně i prostorově centrální zónu - městskou památkovou rezervaci

3. Akceptovat přírodní rámec města včetně navrženého územního systému ekologické stability.

4. V rozvoji obytného území jednoznačně upřednostnit kategorii trvalého bydlení v rodinných domech všech forem. Za hlavní rozvojové plochy považovat lokality v prostoru Pokratice - Miřejovice (severozápadní sektor města), jako územní rezerva je vymezena plocha “Za nemocnicí”.

Pro realizaci městských polyfunkčních domů jsou vymezeny lokality ul. Březinova, Bojská, Na Valech - centrum, Žitenická a Cihelna. Při této formě výstavby se vedle funkce bydlení navrhují i další funkce doplňující (obchod, služby, komerce, parkování a pod.), situované v parteru těchto objektů.

Pro monofunkční bytové domy (“čisté kolektivní bydlení”) jsou navrženy lokality v ul. Janáčkova a U stadionu s převahou malometrážních bytů (startovací byty pro mladé rodiny, seniory).

5. Z hlediska občanského vybavení navrhovat pouze nezbytné deficity (veřejné ubytování a stravování, sociální péče, tělovýchova a sport, služby), klást důraz zejména na komplexnost řešení centrální zóny,území přimykajícímu se k pravému břehu Labe (celoměstský společenský prostor - sport, kultura, zeleň, pěší a cyklistické trasy).

6. Zohledňovat stávající funkční a prostorové uspořádání obcí,funkčně kategorizovat zastavitelné a nezastavitelné lokality.

7. Monofunkční plochy armády ČR a areál výstaviště ponechat v plném rozsahu.

8. Respektovat stávající ekologickou kostru zeleně (lesoparky, parky, doprovodná a strukturní zeleň, solitéry, sady, zahrady), jejíž lokalizace, kvalita, rozsah a funkce jsou rozhodujícími kritérii pro rozšíření dalších aktivních ploch.

9. Dodržovat a upřesňovat odsouhlasené lokální i regionální systémy ekologické stability.

10. V dopravě řešit současnou nevyhovující dopravní situaci.

11. Vycházet ze založených systémů technické infrastruktury,novými řešeními zabezpečovat možný rozvoj města a současně řešit problematiku životního prostředí (výstavba kogeneračních zdrojů tepla, protihluková opatření apod.)

 

článek 5

Funkční a prostorové regulativy

Využití ploch a jejich uspořádání:

Návrh funkčních regulativů je zpracován jako podklad pro koordinované řízení činnosti v oblasti výstavby. Jsou zde definovány jednotlivé specifické typy území - zóny - s určením jejich hlavní funkce a dále vymezeny přípustné, nepřípustné a vyjímečně přípustné funkce stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny.

Na výkrese číslo 4 (funkční zónování) grafické části jsou barevně vyznačena území, mající společné charakterové vlastnosti, které je třeba zachovat nebo výstavbou doplnit. Jedná se tedy o regulaci přípustnosti funkcí v těchto územích tak, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivňování jednotlivých zón a tím ke snižování jejich užitných hodnot. U jednotlivých zón je rovněž uvedeno plošné vymezení - vymezení zastavitelnosti území , s uvedením požadované výšky zástavby z důvodu vytvoření komplexního, harmonicky uspořádaného urbanistického celku. Označení typu jednotlivých zón je v souladu s následujícím přehledem.

1. SMC - smíšená centrální zóna (sektor I.) - zahrnuje : centrální historický střed Litoměřic - MPR a prostor Mrázovy ulice.

- dominantní : vybavenost celoměstského a regionálního významu (správa a administrativa, kultura, veřejné stravování a ubytování, nevýrobní služby, obchod, komerce) s upořádáním parteru s ohledem na celoměstský charakter zóny s vysokou architektonickou úrovní

- vhodné : trvalé bydlení v městských domech (30-50% podlahové plochy nadzemních podlaží, včetně využití podkroví - půdní vestavby), zařízení škol, sociální péče, církevní objekty,víceúčelové prostory,veřejná zeleň plošná i liniová, odpovídající dopravní skelet (městské třídy s charakterem bulváru, dostupnost MHD, pěší ulice a zóny, vyhlídkové a promenádní trasy - parkány, doprava v klidu povrchová i podpovrchová, veřejná prostranství, odpovídající systémy technické infrastruktury.

- nepřípustné : areály průmyslové výroby,skladů,nákladní dopravy a výrobních služeb.

- vyjímečně přípustné : historicky založené ekonomické aktivity - pivovar.

V MPR vycházet ze zákonných ustanovení a projednané studie Regenerace a přestavby historického jádra (% zastavěné plochy pozemku 60-100, 3. podlaží)

2. SMM - smíšená městská zóna (sektor II. + III. část) - zahrnuje :

městskou čtvrť Předměstí, přilehlé území podél ulic Pokratické, Masarykovy, Březinovy cesty, Bójské, Žitenické a přednádražní prostor.

- dominantní : trvalé bydlení v charakteristických městských domech (50-100%) rodinné domy nevyjímaje, vybavenost lokálního a celoměstského významu (školství, kultura, obchod,  ubytování a stravování, služby).

- vhodné : sociální a zdravotní zařízení,zařízení tělovýchovy a sportu,drobné provozy nerušící výroby a služeb - komerce, veřejná zeleň plošná a liniová, odpovídající komunikační síť s MHD, parkovací plochy a garáže, pěší a promenádní trasy, odpovídající technická infrastruktura.

- nepřípustné : areály průmyslové výroby, skladů, nákladní dopravy a rušících výrobních služeb.

- vyjímečně přípustné : bezkonfliktní stávající ekonomické aktivity (výrobní program, dopravní nároky, technologie, PHO apod.)

% zastavěné plochy pozemku 40 - 60,3.podlaží.

 

3.ČOB - čistá obytná zóna (sektory II., III., IV., VII. - část, VIII.) - zahrnuje :

vilovou zástavbu pod Mostkou, obytné soubory Zásada, Kocanda, Pokratice, Svornost, Družba, Cihelna, RD při ul. Českolipské a Žernosecké.

- dominantní : trvalé bydlení individuelní (rodinné domy izolované, řadové i atypické objekty) a kolektivní (bytové domy).

- vhodné : zařízení školní a předškolní výchovy, obchod a služby, sociální a zdravotní zařízení, parkové i užitkové zahrady, liniová i plošná veřejná zeleň, lokální sportoviště, bezkonfliktní "malé podnikání", nezbytná komunikační síť s trasami MHD, pěší chodníky a stezky, plochy dopravy v klidu, odpovídající systémy technické infrastruktury.

- nepřípustné : výrobní podnikatelské aktivity, skladové areály, velkoobchod, rušící výrobní a opravárenské služby.

- vyjímečně přípustné : stravovací a kulturní zařízení, komerce, chov drobného domácího zvířectva, veřejné ubytování - penziony.

Prostor č. 4 - Pokratická - Miřejovice (sektor III., VIII.)

RD - izolované, dvojdomky, řadové (2.podlaží), viladomy až 3.podlaží, plocha parcel 600-1200 m2, % zastavění parcel 15-30.

MD - kompaktní uliční zástavba polyfunkčními domy (3+1 podl.), % zastavěné plochy 40-60, garážování pod objekty.

5. PV - zóna průmyslové výroby (sektor V. + IX.) - zahrnuje :

nosné aktivity ekonomické základny - Želetice, Za plynárnou, Českolipská, U.D.Mrazírny, Žernosecká, Mrazírny, Litoměřice-západ.

- dominantní : průmyslové a skladové areály v celém spektru odvětvové činnosti, výrobní služby, velkoobchod, dopravní zařízení a související provozy (autoslužby, parkovací a odstavné plochy), veškerá činnost je vymezena regulativy vyplývajících z PHO podnikatelských subjektů, v Želeticích pak i hodnotou Q zátopového území.

- vhodné : obslužné komunikace s vazbou na nadřazenou silniční síť s trasami MHD, odpovídající  infrastruktura, plošná, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity, nadřazená technická infrastruktura města (topné zdroje, rozvodny).

- podmíněně vhodné : služební a pohotovostní bydlení,stravovací a ubytovací zařízení

- nevhodné : trvalé bydlení všech forem, tělovýchova, školská, zdravotní, kulturní a sociální zařízení.

Doporučení :

Areály kat. A a B (min. průměrná hustota 100 pracovníků/ha, lokalizace zásadně mimo město

- Želetice,Za plynárnou)

Areály kat. C (B) (min. průměrná hustota 50 pracovníků/ha, lokalizace ve všech navržených lokalitách)

Počet podlaží 1-2, % zastavěné plochy 60-80

Areály s postupným ukončením stávajících ekonomických aktivit:

RAAB KARCHER a.s., sklady Macharova a Dvořákova ul., UNIMON-sklad,

KANTECH+VODKA+EBEN na Lodním náměstí, v zátopovém území Želetice (HOREJSEK,

HOPE, REMIS, EXIMA, PYRUS, LT-dragon interiér, požární útvar a další provozy) - lok. IX/1

6. ZRK - rekreačně klidová (sektor - části II, IV, VI a VIII) - zahrnuje :

atraktivní přírodně rekreační aktivity sloužící oddechu a relaxaci - Mostka, Písečný ostrov, Střelecký ostrov, městský stadion, Jiráskovy sady, Katův pahorek, Polabí, Gaubův dvůr, Pokratický potok

- dominantní : plochy a zařízení pro krátkodobou rekreaci a volný čas nenarušující přírodní hodnoty zóny (územní systémy ekologické stability území) sezónního charakteru.

- vhodné : sportovní a rekreační aktivity všech forem (hřiště, loděnice pro vodní sporty, sportovní haly, koupaliště, rekreační louky), zařízení kultury a osvěty, veřejné stravování a sezónní ubytování, přístupové a účelové komunikace, pěší, turistické a cyklistické trasy, veřejná prostranství (cirkusy, lunaparky, pouti, jarmarky, slavnosti - č. 4 Polabí - zrušit zahrádkářskou kolonii na Střeleckém ostrově) lesoparky, parky a ostatní zeleň všech forem č. 1 Mostka rozšíření o rekreační louku, nezbytné technické vybavení a odstavné parkovací plochy, pietní místa (č.6).

- nevhodné : všechny provozy a činnosti neodpovídající charakteru a poslání této zóny, vyjímku tvoří historický areál mlýnu UNIMON

7.SPÚ - specifická (sektory IV, V a VII) - zahrnuje :

významné areály města - městská nemocnice, výstaviště Zahrada Čech, areály a zařízení MO ČR.

- dominantní : specifická funkce monofunkčního areálu s požadavky subjektu a s regulativy své činnosti.

- vhodné : parkovací a odstavné plochy, zeleň liniová i plošná, odpovídající infrastruktura, účelové komunikace, polyfunkční využití areálu výstaviště (kultura , sport).

- nevhodné : veškeré činnosti a provozy neodpovídající charakteru a poslání této zóny.

8. PÚ - přírodních aktivit (sektory VI, VII, VIII, IX, Mlékojedy) - zahrnuje :

chráněná území přírody, krajinotvornou a strukturní zeleň, LPF a ÚSES - Bílá stráň, Radobýl, Mostka, koridor Labe.

- dominantní : tvorba a ochrana přírodního prostředí, fenomény s vyhlášenými regulativy  ochrany dle zákonných ustanovení v podstatě bez dalšího možného využití.

- ÚSES - mimořádně ekologicky cenné území s aspekty krajinářskými, stabilizačními, protierozními, prostorového utváření krajiny, včetně její průchodnosti a v zapojení

urbanizovaných území obcí do krajinného přírodního prostředí.

- vhodné : kultura a osvěta, naučné stezky, významné a dle zákona nechráněné lze zařadit do zóny ZSO.

9. ZPF - zemědělské výroby (sektory IV, V, VII a VIII) - zahrnuje plochy ZPF

- dominantní : produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrádkářské osady)

- vhodné : nelesní ekosystémy (doprovodná, strukturní a ochranná zeleň), účelová zařízení (závlahy) a komunikace, pěší a turistické trasy.

- přípustné : regionální a nadregionální trasy dopravy a technické infrastruktury.

Doporučení :

Pro neobhospodařované plochy ZPF zpracovat návrh rekultivací s převodem na trvalé travní porosty s následnou realizací.

 

článek 6

Regulativy dopravy

Návrh územního plánu vymezuje některé zásadní koncepční prvky, které je nutné dodržet jako regulující podmínky v území.

Průtah silnice I/15 držet ve stávající poloze v trase Tyršův most - Kocanda, od železniční stanice ČD ji vést podél autobusového nádraží a ŽST Litoměřice - dolní nádraží po lokalitu Za plynárnou zhruba ve stopě stávající silnice druhé třídy II/261 a dále pak v nové trase údolím potoka s napojením na původní tah na hranici řešeného území.

Držet přísné regulační podmínky ve smyslu ÚPN a schválené urbanistické studie v historickém jádru města, vymezeném ulicemi Zahradnická, České armády, Komenského, Na valech a Mezibraní a týkající se režimu dopravní obsluhy, parkingu, pěšího a cyklistického provozu.

Polohu druhého mostu přes Labe situovat do prostoru západního okraje intravilánu Litoměřic.

Pro odlehčení tangenty Žernosecká, Mrázova a Komenského, vedené od nového mostu, realizovat jako nezbytně nutnou tangentu 2. polookruhu v souběhu s horní tratí ČD a vytvořit uzemní rezervu pro její definitivní řešení včetně křížení s ul. Pokratickou.

Organizačně a technicky zajistit, aby vnější komunikační polookruh vedený v souběhu s tratí, nebyl považován za průjezdnou nadřazenou silnici pro tranzitní dopravu.

Železniční tratě ČD považovat za stabilizované.

Vytvořit podmínky pro obnovení osobní lodní dopravy, na Lodním náměstí pak postupně realizovat celospolečenský veřejný prostor města.

Územně držet vytipované lokality pro plochy a objekty klidové dopravy.

V území respektovat ochranná pásma silnic a dráhy podle platných zákonů.

Umožnit komunikační napojení navrhovaných lokalit územního rozvoje na stávající síť MK.

Zajistit komunikační přístupy na jednotlivé pozemky z veřejných dopravních cest.

Postupně realizovat navržené úpravy a rekonstrukce úseků s dopravními závadami na komunikační síti obcí .

 

článek 7

Uspořádání a limity technického vybavení

1. Regulativy vodního hospodářství

Vodní toky

K stavbám v zátopovém území Labe a Ohře je třeba souhlasu vodohospodářského orgánu. Do zátopy pětileté povodně (Q5) Labe a Ohře neumisťovat žádné nové objekty.

Vyjímkou je území za silnicí na levém břehu Labe, kde bude terén nasypán nad Q10. Pro stávající objekty je třeba vypracovat režim pro případ povodně a informovanost zajistit zahrnutím do povodňových plánů.

V profilech mostů nepřipustit novou zástavbu.

Ze zátopového území se zcela vylučuje výstavba objektů pro zdravotnictví a objekty ústavů sociální péče. Dále by měly být zcela vyloučeny sklady ropných produktů a jedovatých látek. Při výjimečném umístění je nutné dokonalé zabezpečení proti možnému úniku látek při povodni.

Výstavbou v zátopě by neměly být zhoršovány odtokové podmínky při velkých vodních stavech. Terén je třeba upravit nad úroveň desetileté povodně, niveleta přízemí nad Q100.

V povodí všech toků, především však v povodí Pokratického potoka nezvyšovat výstavbou odtok z území. Za tím účelem budovat v povodí pouze rodinné domy izolované v zahradách, vybudovat doprovodnou zeleň koryta a realizovat retenční přehrážky.

Vodní tok Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do Labe bude respektován jako budoucí možná vodní cesta (Sb. zákonů č. 114/95).

Zásobování pitnou vodou

* v řešeném území je nutno respektovat podmínky dané vládním nařízením č. 85/81, kterým byla

vyhlášena Severočeská křída

* na území Litoměřic je nutno respektovat I. PHO vrtu Li 1b

* pitný vodovod bude plnit zároveň funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873.

Likvidace odpadních vod

* napojení dalších producentů odpadních vod mimo vlastní sběrnou oblast Litoměřic lze na

základě ověření skutečné kapacity ČOV Litoměřice

* koncepce zásobování vodou a odkanalizování nové zástavby bude řešeno ve smyslu zásad

uvedených ve vodohospodářské části ÚPN.

2. Energetika a spoje

Oblast energetiky a spojů nemá podstatných nároků na území. Rozvoj plynovodní sítě, systému CZT a elektrických sítí si vyžádá minimální zábor území (trafostanice, regulační stanice plynu, řádově m2).

Regulativy pro zásobování energiemi

* rozvojové plochy zásobovat energiemi zásadně dvoucestně (elektřina-plyn, elektřina-CZT,

elektřina-individuelní vytápění), výjimečně jednocestně (komplexní elektrifikace)

* u komplexně plynofikovaných objektů používat kombinované tepelné zdroje umožňující i ohřev

užitkové vody (snížení celkového hodinového příkonu plynu)

* u stávající zástavby řešit otázku tepelně-technických vlastností objektů

* vybudovat novou vysokotlakou přípojku plynu a regulační stanici v Miřejovicích

* nízkotlakou plynovodní síť posílit vybudováním regulační stanice STL/NTL v ulici Krajská

* v průmyslové oblasti Želetic rozvíjet středotlaký plynovodní systém

* využít výkonové rezervy výtopny, bytové domy a budovy občanské vybavenosti v blízkosti CZT

na tento systém napojovat

* v prostorách výtopny CZT realizovat kogenerační jednotku, která umožní v mimotopné sezóně

odstavit uhelné technologie

3. Regulativy spojů

Bytové jednotky a rodinné domky 100%-ně telefonizovat, pro objekty občanské vybavenosti a pro plochy určené k rozvoji ekonomické základny vytvořit dostatečnou rezervu telefonních přípojek

4. Ostatní regulativy

* existence CHKO České středohoří a chráněných území (Radobýl, Bílá stráň) v rozsahu

zákonných ustanovení a zón (I - IV)

* regionální a lokální územní systém ekologické stability - ÚSES, zahrnující všechny významné

prvky krajinné, strukturní a doprovodné zeleně, sady a vinice ( Radobýl, Bídnice, terénní hrany

nad Miřejovicemi

* kvalita zemědělského půdního fondu (ZPF), daná hodnotou BPEJ - nevyužívané pozemky

zrekultivovat nejlépe na trvalé trávní porosty (ekologická a půdoochranná stabilizace ploch)

* kategorizace a funkce lesního půdního fondu (LPF)

* vyhlášená městská památková rezervace (MPR), ochrana a využití kulturních památek

* významné plochy městské zeleně (parky, lesoparky, uliční stromořadí, aleje) včetně břehových

porostů podél Pokratického potoka a Labe, pietní areál dolu Richard a hřbitovy

* sesuvná a poddolovaná území ( k.ú. Litoměřice č. 22, k.ú. Pokratice č.11, k.ú. Miřejovice č. 21,

důl Richard )

* přítomnost půdního radonu

* všechna vyhlášená ochranná pásma a pásma hygienické ochrany

* vyplývající z zajištění zájmů obrany státu (plochy a zařízení MO ČR) obecně platná zákonná

ustanovení a zvláštní předpisy či vyhlášky

článek 8

Ochrana přírody, krajiny a územní systém

ekologické stability

Městské zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel ÚPNS Litoměřice lokalizaci územních systémů ekologické stability krajiny dle mapových příloh a to:

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRA:

Řešené území nezahrnuje žádné nadregionální biocentrum.

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA

RC 7 - Plešivec

RC 8 - Hradiště - Holý vrch

RC 17a, 17b - Česká brána - Kalvarie

ZÁKLADNÍ MÍSTNÍ BIOCENTRA

MC 1 - Třešňovka

MC 2 - Radobýl

MC 3 - Knobložka - pahorky

MC 4 - Knobložka - stráň

MC 5 - Bídnice

MC 6 - pastvina u Řepnice

MC 7 - Tlučeň

MC 8 - Bílá stráň u Pokratice

MC 9 - Mostka

MC 10 - Liščín

MC 11 - Bílá hora u Podviní

MC 16 - u železničního náspu

MC 17 - Šance

MC 22 - mokřad pod Šancemi

MC 23 - soutok Labe a Ohře

MC 24 - Střelecký ostrov

MC 26 - Písečný ostrov

MC 27 - Lovosický ostrov

MC 28 - Píšťanský lesík

MC 29 - Terezínské valy

DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ BIOCENTRA:

DC 1 - u obce Kamýk

DC 2 - u dolu Richard

DC 3 - stráň západně Miřejovic

DC 4 - Malé Hradiště

DC 5 - Kočka (Sovice)

DC 6 - luční pod Žitenicemi

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY:

NK 1 - nadregionální biokoridor České středohoří

NK 2 - nadregionální biokoridor Labe

NK 3 - nadregionální biokoridor Ohře

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY:

RK 1 - mezi Kalvárií, Stražištěm, Plešivcem, Hradištěm a Dlouhým vrchem

ZÁKLADNÍ MÍSTNÍ BIOKORIDORY:

MK 1 - Radobýl - Třešňovka - Stražiště

MK 2 - Třešňovka - Knobložka stráň (2a) - DC 1 u obce Kamýk - Plešivec

MK 3 - Radobýl - Knobložka pahorky - Knobložka stráň - Plešivec

MK 4 - Pastvina u Řepnice - Plešivec okraj lesa u Kamýku

MK 5 - Radobýl - Bídnice - Miřejovická stráň

MK 6 - Plešivec - Miřejovická stráň - Bílá stráň

MK 7 - Mentaurov - Bílá stráň - Mostka

MK 8 - Mostka - Kočka (Sovice) - Bílá stráň - Skalice

MK 9 - Mostka - MC 16 (železniční násep)

MK 10 - Křížová hora - Bílá hora u Podviní

MK 11 - Bílá hora u Podviní - železniční násep - Labe

MK 12 - Bílá hora u Podviní - Liščín - Křížová hora

MK 13 - Liščín - Kopanina - Trojhora

MK 14 - Bílá hora u Podviní - Šance - skládka - cihelna - stráň u V. Újezdu

MK 25 -Terezínské valy - N. Kopisty

DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ BIOKORIDORY:

DK1 - Stražiště - doplňující biocentrum u obce Kamýk

DK 2 - propojení MK 2a a MK 2b

DK 3 - propojení RC 7 (Plešivec) s MK 4

DK 4 - Hradiště - Malé Hradiště - MK 6 severně Pokratic

DK 5 - Radobýl - Labe

DK 6 - Radobýl MK 5 - Labe

DK 7 - Bílá stráň - DC 6 (luční pod Žitenicemi) - MK 11

DK 8 - železniční násep u Litoměřic - Šance

DK 9 - propojení DC 7 (Třešňovky u Maškovice) s MK 12, MK 15, MK 13

DK 15 - propojení RE 2 severně Žitenic s MK 10

EKOTONY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU:

RE 1 - ekotonový okraj Dlouhého vrchu

RE 2 - ekotonový okraj Křížové hory a Panenského kamene

EKOTONY MÍSTNÍHO VÝZNAMU:

ME 1 - ekotonový okraj lesíka u Hlinné

 

článek 9

Ostatní limity a využití území a další omezení

1. Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem dané příslušnými technickými normami :

a) dopravy - silnic

- železnic

c) elektroenergií - venkovního vedení

- elektrické stanice

d) plynárenství

e) teplárenství

f) spojů

g) vodního hospodářství - ČOV Litoměřice

- CHOPAV Severočeská křída

- vrt pitné vody Li1b I.stupně

- vodovodních potrubí

- kanalizace

- vodních toků

h) archeologie

2.Městská památková rezervace

Rozsah památkové rezervace v Litoměřicích, vyznačený v grafickém plánu, je vymezen hranicí, vedoucí na severní a východní straně ulicí Na Valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou Mosteckou, Vodní a Dolní Rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za čp. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.

Podmínky ochrany

1. a) V památkové péči - v památkovém ochranném pásmu (dále jen "pásmo") není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty městské památkové rezervace a s ní související prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly.

b) Zvýšená ochrana hodnota městské památkové rezervace a jejího prostředí přitom spočívá v ochraně následujících komponentů:

* urbanistické struktury pásma určené dochovanou historickou půdorysnou a hmotnou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby

* charakter historických uličních interiérů, jejich architektonický ráz, zejména v severní části pásma, t. j. v prostoru vymezeném ulicemi Daliborovou, Pokratickou a žel. stanicí v prostoru Horního nádraží ČD

* hmotová a kompoziční návaznost pásma na území MPR

* terén, veřejná zeleň, přírodní a krajinné prvky, parky, vodoteče a pod.

* siluety MPR

* místa významných pohledů na MPR, výhledů z ní a pod.

2) Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v pásmu budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území MPR. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

3) Působení všech případných nově navrhovaných stavebních souborů a výškových objektů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR, bude podřízeno požadavku ochrany její siluety.

4) Území východně od MPR a v přímé návaznosti na ni (přednádražní prostor) bude řešeno formou urbanisticko-architektonické rehabilitace.

5) Přestavbové území západně od MPR bude rehabilitováno na základě hmotové a půdorysné kompozice původní zástavby.

6) Labské břehy, tok Ohře a Staré Ohře a labské ostrovy budou kultivovány, vhodně regulovány a využity. Bude dbáno jejich funkce jako přírodně krajinného zázemí, a to výsadbou vhodných druhů zeleně a situováním funkčně a vzhledově odpovídajících zařízení.

7) Území při východní hranici pásma a v prostoru Mlékojed a Želetic budou postupně zbavena nevyhovujících provozů a staveb, poškozujících jejich estetickou funkci přirozeného zázemí historického jádra města a budou vhodně kultivovány.

8) Hodnoty MPR a s ní souvisejícího prostředí je nutno respektovat a zásady pro její ochranu dodržovat zejména při:

a) pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů územně plánovací dokumentace a při zpracování urbanistických studií

b) zpracování a schvalování předprojektové a projektové dokumentace staveb a jejich úprav

c) vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a při všech dalších řízeních, vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a příslušných prováděcích předpisů, zejména při povolování a provádění:

- staveb a jejich úprav

- při odstraňování staveb

- úprav komunikačních, vodohospodářských, terénních a pod.

- rozvodu nadzemních a podzemních sítí

- zásahů do přírodního prostředí a veřejné zeleně

- dislokačních změn, které se mohou projevit ve vnějším vzhledu a charakteru pásma

9) Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají hodnot MPR a s ní souvisejícího prostředí (v rozsahu vymezeném v bodě 1a, b) nebo jejichž provádění je upraveno zásadami, obsaženými v bodech 2 - 7, je nutno projednávat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je odbor kultury OkÚ v Litoměřicích a s Krajským ústavem státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. L., lze je provádět pouze s jejich souhlasem a za podmínek jimi stanovených.

10) Vlastnická práva, ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v pásmu nejsou dotčena, nejedná-li se o případ uvedený v odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. státní památkové péče, který je následně řešen v odstavci téhož zákona. Vlastníci, popřípadě uživatelé objektů jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v pásmu, přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele a nabyvatele.

11) Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v pásmu zajišťuje odbor kultury OkÚ v Litoměřicích, a to jako výkonný orgán státní památkové péče, ve spolupráci s Krajským ústavem státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. L. a s okresním konzervátorem státní památkové péče.

12) Výjimky z podmínek ochrany, popřípadě další změny povoluje odbor kultury OkÚ v Litoměřicích ve znění § 17 zák. č. 20/1987 SB. o státní památkové péči, o ochranných pásmech.

13) Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení pásma, bude toto oznámeno novým rozhodnutím odboru kultury OkÚ Litoměřice.

 

článek 10

Seznam nemovitých kulturních památek

( stav k 15. 4. 1998 )

Litoměřice

1722 areál domu č.p. 4/12

1722/1 dům č. p. 4/12

1722/2 dvorní objekt

1723 dům č. p. 6/8

1724 areál domu č. p. 12/4

1724/1 dům č. p. 12/4

1724/2 dvorní trakt

1725 dům č. p. 15/7

1726 dům č. p. 16/8

1727 areál domu č. p. 19/11

1727/1 dům č. p. 19/11

1727/2 dvorní trakt

1728 areál domu č. p. 20/12

1728/1 dům č. p. 20/12

1728/2 dvorní trakt

1729 areál domu č. p. 21/13

1729/1 dům č. p. 21/13

1729/2 dvorní trakt

1730 areál domu č. p. 24/16

1730/1 dům č. p. 24/16

1730/2 dvorní trakt

1731 areál domu č. p. 25/17

1731/1 dům č. p. 25/17

1731/2 dvorní trakt

1732 dům č. p. 29/7

1733 dům č. p. 36/10

1734 dům č. p. 41/19

1735 dům č. p. 42/20

1736 dům č. p. 152/25

1737 radnice č. p. 171

1738 torso domu č. p. 237/7

1739 dům č. p. 182/23

1740 dům č. p. 193/45

1741 dům č. p. 194

1742 dům č. p. 202/26

1743 dům č. p. 204/22

1744 dům č. p. 205

1745 areál dominikánského kláštera

1745/1 konvent č. p. 48/1

1745/2 ohradní zeď s branou a brankou

1745/3 torso kostela sv. Michala

1745/4 kašna pův. 1835

1745/5 oplocení

1746 areál bývalého královského hradu Hrádek

1746/1 budova hradu č. p. 265

1746/2 torso věže

1747 areál domu č. p. 177/5

1755/1 dům č. p. 177/5

1755/2 ohradní zeď

1748 areál kostela Všech svatých

1748/1 kostel Všech svatých

1748/2 městská věž

1743/3 socha P. Marie pův. 1833

1749 areál jezuitského kostela

1749/1 kostel Zvěstování P. Marie

1749/2 jezuitská kolej pův. 1721

1749/3 schodiště

1749/4 spojovací můstek

1749/5 socha sv. Jana Nepomuckého

1750 areál dominikánského kostela

1750/1 kostel sv. Jakuba

1750/2 ohradní zeď

1750/3 brána

1751 areál biskupské rezidence

1751/1 biskupská rezidence č. p. 1/d

1751/2 spojovací chodba

1751/3 hospodářská budova

1751/4 vnitřní zeď s branou

1751/5 zahrada

1751/6 altán

1751/7 ohradní zeď s branou

1751/8 brána

1752 areál biskupského semináře č. p. 9/d

1752/1 biskupský seminář č. p. 9/d

1752/2 ohradní zeď

1753 kostel sv. Václava

1754 areál kostela sv. Štěpána

1754/1 kostel sv. Štěpána

1754/2 spojovací oblouk

1754/3 věž pův. 1828

1754/4 mřížový plot s brankou

1755 areál kaple sv. Jana Křtitele

1755/1 kaple sv. Jana Křtitele

1755/2 ohradní zeď s branou

1756 divadlo č. p. 3

1757 dům č. p. 5/10

1758 areál domu č. p. 7/6

1758/1 dům č. p. 7/6

1758/2 dvorní trakt

1759 dům č. p. 8/4

1760 dům č. p. 9/1

1761 areál domu č. p. 17/9

1761/1 dům č. p. 17/9

1761/2 dvorní trakt I.

1761/3 dvorní trakt II.

1762 dům č. p. 11/3

1763 dům č. p. 22/14

1764 areál domu č. p. 26/1

1764/1 dům č. p. 26/1

1764/2 dvorní trakt

1765 areál domu č. p. 27

1765/1 dům č. p. 27

1765/2 dvorní trakt

1766 dům č. p. 148 - 151/23 - 24

1767 dům č. p. 1558/28 + č. p. 279

1768 dům č. p. 157/30

1769 dům č. p. 158/31

1770 dům č. p. 160 - 161/33 - 34

1771 dům č. p. 162/35

1772 dům č. p. 164/3

1773 dům č. p. 165/5

1774 dům č. p. 168/37

1775 dům č. p. 172/3

1776 dům č. p. 175/9

1777 dům č. p. 177/13

1778 areál domu č. p. 178/15

1778/1 dům č. p. 178/15

1778/2 dvorní trakt

1779 dům č. p. 179/17

1780 dům č. p. 180/19 ¨

1781 dům č. p. 187/33

1782 dům č. p. 188/35

1783 dům č. p. 195 - 196/41

1784 dům č. p. 201/2

1785 dům č. p. 209/14

1786 dům č. p. 210/12

1787 dům č. p. 221/6

1788 dům č. p. 223/2

1789 dům č. p. 225/5

1790 areál domu č. p. 229

1790/1 dům č. p. 229

1790/2 altán

1790/3 ohradní zeď

1790/4 zahrada

1791 dům č. p. 232/4

1792 dům č. p. 234/1

1793 dům č. p. 235/3

1794 dům č. p. 236/5

1795 dům č. p. 249

1796 dům č. p. 250

1797 bývalý kostel sv. Vavřince č. p. 253

1798 areál kapucínského kláštera

1798/1 klášter č. p. 206

1798/2 klášterní kostel sv. Ludmily

1798/3 zahrada

1798/4 ohradní zeď

1798/5 socha sv. Jana Nepomuckého

1799 dům č. p. 132/4

1800 dům č. p. 131/6

1801 dům č. p. 130/8

1802 areál dominikánského kláštera

1802/1 klášter č. p. 92/1

1802/2 hospodářský objekt č. p. 272/9 pův. 1803/1

1802/3 hospodářský objekt č. p. 274/9 pův. 1803/2

1802/4 zahrada

1802/5 ohradní zeď

1802/6 brána

1804 dům č. p. 122/24

1805 dům č. p. 120/20

1806 dům č. p. 119/18

1807 areál domu č. p. 100/19

1807/1 dům č. p. 100/19

1807/2 zahradní dům

1808 dům č. p. 102/23

1809 dům č. p. 103/25

1810 dům č. p. 105/35

1811 dům č. p. 110/39

1812 dům č. p. 124

1813 dům č. p. 125

1814 dům č. p. 114

1815 dům č. p. 89 UPO 69

1816 dům č. p. 88/1

1817 dům č. p. 85/35

1818 dům č. p. 83/15

1819 dům č. p. 147/9

1820 dům č. p. 258/10

1821 dům č. p. 56/9 - zv. U sv. Jiří

1822 dům č. p. 1/p

1823 dům č. p. 150/p

1824 dům č. p. 9/p

1825 areál domu č. p. 233

1825/1 dům č. p. 233

1825/2 hospodářský objekt

1825/3 ohradní zeď

1825/4 branka

1826 dům č. p. 2/d

1827 areál domu č. p. 12/d

1827/1 dům č. p. 12/d

1827/2 ohradní zeď

1829 dům č. p. 227/p

1830 areál kostela sv. Vojtěcha

1830/1 kostel sv. Vojtěcha

1830/2 zvonice

1830/3 schodiště s oplocením

1830/4 brána

1830/5 oplocení s brankou

1830/6 ohradní zeď

1830/7 soubor náhrobků

1831 morový sloup

1832 soubor dvou kašen

1832/1 kašna I.

1832/2 kašna II.

1834 socha P. Marie

1915 areál bývalého dolu Richard

1915/1 bývalý důl Richard

1915/2 krematorium

1915/3 komín

1916 socha sv. Jana Nepomuckého ZZ87

1917 bývalá katovna č. p. 58

4742 soubor městského opevnění

4742/1 hradební zeď I. s pěti baštami

4742/2 hradební zeď II. s dvěma baštami

4742/3 hradební zeď III. s baštou

4742/4 hradební zeď IV.

4742/5 hradební zeď V.

4742/6 hradební zeď VI.

4742/7 hradební zeď VII. s baštou

4742/8 hradební zeď VIII.

4742/9 hradební zeď IX.

4742/10 hradební zeď X. s baštou

4742/11 parkánová zeď I. s dvěma baštami

4742/12 parkánová zeď II.

4742/13 parkánová zeď III. s baštou

4742/14 parkánová zeď IV. s baštou, věžicí zvanou "jezuitská hvězdárna" s bývalou baštou č.p. 259

4742/15 parkánová zeď VI. s baštou

4742/16 parkánová zeď VII. s dvěma baštami

4743 areál opevnění Dómského pahorku

4743/1 hradební zeď

4743/2 brána I.

4743/3 brána II.

4743/4 brána III.

4744 dům č. p. 56/1

4745 dům č. p. 192/43

4746 dům č. p. 203/24

5019 městská památková rezervace

5303 areál domu č. p. 18/10

5303/1 dům č. p. 18/10

5303/2 dvorní trakt

5304 dům č. p. 39/4

5305 dům č. p. 38/6

5306 dům č. p. 57/11

5307 dům č. p. 58/13

5308 dům č. p. 141/8

5309 dům č. p. 89/3

5310 dům č. p. 30/9

5311 dům č. p. 222/4

5312 socha sv. Vavřince

5313 podstavec sochy sv. Fr. Xaverského

5314 socha sv. Jana Nepomuckého

5315 socha Karla Hynka Máchy

5316 socha sv. Vojtěcha

5317 bývalý portál rybářského hřbitova u sv. Jiří

5318 areál domu č. p. 3/d

5318/1 dům č. p. 3/d

5318/2 zahradní domek

5319 areál domu č. p. 4/d

5319/1 dům č. p. 4/d

5319/2 altánek

5320 areál domu č. p. 5/d

5321 dům č. p. 6/d

5322 areál domu č. p. 7/d

5322/1 dům č. p. 7/d

5322/2 altán

5323 dům č. p. 8/d

5324 areál probošství č. p. 10/d

5324/1 probošství č. p. 10/d

5324/2 mřížový plot

5324/3 domek č. p. 11/d

5325 socha sv. Jana Nepomuckého

5326 socha sv. Jana Nepomuckého Pokratice

1918 chalupa č. p. 39

1919 kaple

5430 bývalý hostinec č. p. 77

5431 dům č. p. 124 - zboř!!!!

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

článek 11

1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou zakotveny ve výkresové části schváleného územního plánu

2. Rozsah a vymezení veřejně prospěšných staveb je jednak v souladu s požadavky pořizovatele formulovaných v souborném stanovisku a zejména pak dle zákona č. 50/1976 Sb., části čtvrté, §108 vyvlastnění: “Pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit rozhodnutím stavebního úřadu”,

Vyvlastnit podle tohoto zákona je možné jen ve veřejném zájmu pro:

- veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace

- vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany

- provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené územně plánovací dokumentace

- vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě

- vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí

- účely vymezené zvláštními zákony

 

článek 12

Veřejný zájem na vyvlastnění pro výše uvedené účely musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Za stavby podle odst. 2 písm. a) se považují stavby určené pro veřejné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentaci. Ostatní podmínky vyvlastnění jsou obsahem § 109 - 116.

článek 13

SEZNAM STAVEB VEŘEJNÉHO ZÁJMU

A1 areál požární ochrany, ul. Českolipská, lokalita č. V/1

A2 kolektivní bydlení - “holobyty” (sociální bydlení), Za plynárnou, lokalita č. V/8

A3 areál “staré nemocnice” v ul. Zahradnické vymezený pro sociální služby, lokalita č. I/2

DOPRAVNÍ STAVBY:

D1 litoměřický přivaděč s novým mostním objektem přes řeku Labe (A)

D2 severní tangenta 2. polookruhu, vedená v souběhu s horní tratí ČD (A)

D3 přeložka silnice I/15 v lokalitě “Za plynárnou” východně od výstaviště včetně směrových a šířkových úprav v prostoru u řadových garáží mezi ul. Nádražní a M. Pomocné

D5 směrová úprava sil. III/25847 u nemocnice při výjezdu na Žitenice včetně chodníku (E)

D6 šířková úprava Mrázovy ulice

D7 komunikační napojení Sadové ulice na Pokratickou

D8 napojení silnice třetí třídy III/24719 na Kamýckou ulici (sil. III/24715) u kasáren

D9 malé okružní křižovatky v ulicích Na valech - Daliborova a Vojtěšské nám. - Liškova

D11 zastávka ČD v prostoru u nemocnice u řadových garáží

D12 nadchod pro pěší ze stanice Litoměřice hor. n. do ulice Nerudovy

D13 podchod pro pěší pod dolní tratí, vedeného z rozptylového prostoru před nádražní budovou  na Střelecký ostrov

D14 cyklistické stezky podél Labe ve směru na Žernosecké jezero a Ústí n.L. s vazbou na oba ostrovy (C1)

D15 cyklistická trasa kombinovaná s pěším chodníkem ve stopě stávající polní cesty vedené ze Želetic do Terezína (C2)

D16 pěší stezka podél Labe a Ohře z Mlékojed do Terezína, možná kombinace s cyklistickou dopravou

D17 páteřní komunikační systém včetně vedení IS v lokalitě Miřejovická (sektor VIII. a část III.)

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY:

K1 odlehčovací stoka v ul. Liberecké a Teplické - DN 1200

K2 splašková kanalizace v prostoru Českolipská za plynárnou

K3 splašková kanalizace Želetice

K4 splašková kanalizace Mlékojedy

K5 splašková kanalizace Žernosecká ul.

K6 výtlak odpadních vod z Terezína

STAVBY TEPLÁRENSKÉHO CHARAKTERU:

T1 rozšíření primerní horkovodní sítě I/5

T2 rozšíření primerní horkovodní sítě II/1

T3 rozšíření primerní horkovodní sítě II/2

T4 rozšíření primerní horkovodní sítě II/5

T5 rozšíření primerní horkovodní sítě II/8

T6 rozšíření primerní horkovodní sítě II/9

T7 rozšíření primerní horkovodní sítě III/8, III/9

T8 rozšíření primerní horkovodní sítě V/1, V/2, V/4

T9 rozšíření primerní horkovodní sítě V/5, V/6

T10 rozšíření primerní horkovodní sítě ul. Palachova a Šaldova

T11 rozšíření primerní horkovodní sítě III/2

T12 rozšíření primerní horkovodní sítě IV/8

STAVBY PLYNÁRENSKÉHO CHARAKTERU:

P1 rozšíření nízkotlaké sítě III/3, III/4, IV/6

P2 rozšíření nízkotlaké sítě III/5

P3 rozšíření nízkotlaké sítě III/7

P4 rozšíření nízkotlaké sítě III/8

P5 páteřní středotlaký plynovod III/8, III/9, III/10, III/12, VIII/1, VIII/2, Havlíčkova ul. - Miřejovice VIII/3, VIII/5

P6 rozšíření středotlaké sítě III/9

P7 rozšíření středotlaké sítě III/10, III/11

P8 rozšíření středotlaké sítě V/3

P9 rozšíření středotlaké sítě Střelecký ostrov

P10 rozšíření středotlaké sítě VIII/1

P11 rozšíření středotlaké sítě VIII/2

P12 rozšíření středotlaké sítě VIII/3

P13 rozšíření středotlaké sítě VIII/4

P14 rozšíření středotlaké sítě IX/2

P15 rozšíření středotlaké sítě IX/3

P16 rozšíření středotlaké sítě IX/4

P18 výstavba středotlaké regulační historický střed města (I) stanice v ul. Krajská

P19 rozšíření středotlaké sítě VI/5

P20 výstavby vysokotlaké přípojky vazba na všechny rozvojové plochy pro regulační stanici v Miřejovicích mezi Miřejovicemi a Pokraticemi

P21 výstavby vysokotlaké regulační vazba na všechny rozvojové plochy stanice v Miřejovicích mezi Miřejovicemi a Pokraticemi

STAVBY CHARAKTERU ELEKTROROZVODNÉHO:

E1 výstavba trafostanice č. 101 II/3, II/4

E2 výstavba trafostanice č. 102 III/2, III/3, III/4, IV/6

E3 výstavba trafostanice č. 114 III/9, III/9

E4 výstavba trafostanice č. 111 III/10, III/11

E5 výstavba trafostanice č. 103 a 104 IV/8

E6 výstavba trafostanice č. 105 V/1, V/2, V/10

E7 výstavba trafostanice č. 106 V/3, V/4

E8 výstavba trafostanice č. 107 V/5, V/6, V/9

E9 výstavba trafostanice č. 108 V/7, V/8

E10 výstavba trafostanice č. 112 VIII/2, VIII/5

E11 výstavba trafostanice č. 113 VIII/3

E12 výstavba trafostanice č. 110 IX/2, IX/3

E13 výstavba trafostanice č. 109 IX/4

E14 výstavba propojovacího kabelu mezi kogenerační jednotkou a TS č. 43 (Daliborova ul.)

E15 přeložka venkovního vedení VN do VIII/1, VIII/2 kabelu

 

ČÁST ČTVRTÁ

článek 14
Závěrečná ustanovení

Schválená územně plánovací dokumentace opatřena schvalovací doložkou bude uložena na OkÚ RRR Litoměřice, Stavebním úřadě MěÚ Litoměřice a na ORM MěÚ Litoměřice.

článek 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím zveřejnění na úřední desce Městského úřadu.

V Litoměřicích dne 13.listopadu 1998

Ing. Milan Tejkl, v.r.
starosta města

 Jiří Landa, v.r.
zástupce starosty

Ing. Milan Šlegr, v.r.
zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne: 5. února 1999
Vyhláška sejmuta dne: 20. února 1999

NAHORU