2/98 Kterou se mění s doplňuje vyhláška 3/97 o placeném stání na místních komunikacích

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č. 2/98

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE

VYHLÁŠKA č. 3/97

O PLACENÉM STÁNÍ

NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městské zastupitelstvo v Litoměřicích schválilo na svém zasedání dne 12. března 1998 na základě ustanovení § 36, odst. 1, písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto

obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Vyhláška města Litoměřic č. 3/97, o placeném stání na místních komunikacích, se mění a doplňuje takto :

§ 6, odst. 2, poslední věta zní :

"Tato cena je provozovatelem stanovena v ceníku, který schvaluje městská rada."

 

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášen (vyvěšením na úřední desce městského úřadu), t.j. 1. dubna 1998.

V Litoměřicích, dne 16. března 1998

ing. Milan Tejkl, v.r.
starosta města

ing. Milan Šlegr, Jiří Landa, v.r.
zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 16. března 1998
Vyhláška sejmuta dne : 2. dubna 1998

NAHORU