1/98 O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA

č. 1/98

 

O MÍSTNÍM POPLATKU

ZA PROVOZOVANÝ

VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Městské zastupitelstvo města Litoměřice se usneslo dne 12. března 1998, podle § 36, odst. 1, písm. f) a v souladu s § 14 odst. 1, písm. h) a i) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat podle § 16 tohoto zákona a v souladu s § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto

obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Základní ustanovení

1) Město vybírá podle § 1 písm. g) a § 10a zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Litoměřice

čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

 

čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

čl. 4

Ohlašovací povinnost

čl. 5

Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000 Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj je provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, vypočítá se poplatek nižší, odpovídající době provozování. U výherních hracích přístrojů již provozovaných před účinností této vyhlášky se poplatek vypočítá za dobu provozování ode dne účinnosti této vyhlášky.

 

čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu výherního hracího přístroje a zaniká dnem ukončení jeho provozu .

 

čl. 7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný bez vyměření

  • a) při vydání povolení provozování výherního hracího přístroje na 3 měsíce jednou platbou do 30 dnů po zahájení jeho provozu,
  • b) při vydání povolení provozování výherního hracího přístroje na 6 měsíců ve dvou platbách odpovídajících délce provozu v příslušném kalendářním čtvrtletí. První je splatná do 30 dnů po zahájení jeho provozu, druhá do konce 2. měsíce v dalším čtvrtletí povoleného provozování,
  • c) při vydání povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech platbách odpovídajících délce provozu v příslušném kalendářním čtvrtletí. První je splatná do 30 dnů po zahájení jeho provozu, ostatní jsou splatné do konce 2. měsíce příslušného kalendářního čtvrt letí povoleného provozování.
  • d) také jednorázově na celou dobu povoleného provozování výherního hracího přístroje jednou platbou do 30 dnů po zahájení provozu i v případě vydání povolení na 6 měsíců nebo na kalendářní rok,
  • e) u výherních hracích přístrojů provozovaných před účinností této vyhlášky první platbou do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky, dalšími platbami podle bodů b) a c).

čl. 8

Závěrěčná ustanovení

čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu podle § 16 odst. 4 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích, dne 16. března 1998

ing. Milan Tejkl, v.r.
starosta města

ing. Milan Šlegr, Jiří Landa, v.r.
zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 16. března 1998
Vyhláška sejmuta dne : 2. dubna 1998

NAHORU