6/97 koeficienty daně z nemovitosti

VYHLÁŠKA

č. 6 / 97

O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

platná v územním obvodu města Litoměřic

            Městská rada města  L i t o m ě ř i c  se dne 9. 7. 1996 usnesla podle § 16 a  § 45 písm. l) zákona ČNR  č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších  předpisů  a  zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto

obecně závaznou vyhlášku

čl. 1

Podle ustanovení v  § 11  odst. 3 písm.  a)  zákona č. 338/1992 Sb., u staveb uvedených v odst. 1 písm. a) (t.j. u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k odbytným domům), které jsou umístěné v dále vyjmenovaných částech města Litoměřic, se stanoví  pro násobení základní sazby daně v odst. 1 písm. a), případně pro násobení zvýšení sazby  v odst. 2 , tyto   koeficienty

část města

ulice

koeficient

Předměstí

Žernosecká ( část) Třeboutická, Dělová cesta, Za plynárnou

1.6

 

Nádražní

1.6

 

Želetická

1.4

 

Veveří

 

Pokratice

Mlýnská

2.0

Ostatní části města

2.5

Specifikace dotčených obytných domů s čísly popisnými ve výše jmenovitě uvedených částech města Litoměřic je v příloze č. 1 této vyhlášky.

čl. 2

Podle ustanovení v  § 11  odst. 3  písm. b)  zákona č. 338/1992 Sb., u jednotlivých druhů  staveb podle odst. 1  písm. b)  až  d)  (tj. u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u staveb pro podnikatelskou činnost) se v celém městě Litoměřice stanoví

koeficient 1,5

pro násobení základní sazby daně v odst. 1  písm. b)  až  d), případně zvýšení sazby  v odst. 2.

čl. 3

Tato vyhláška nabývá platnosti 29. července 1997 a účinnosti 1. ledna 1998.

ing. Milan   T e j k l, v.r.

starosta  města

ing. Milan Šlegr, Jiří Landa, v.r.

zástupci starosty města

            Vyvěšeno dne :    11. července 1997

            Sejmuto dne   :     13. srpna 1997

 

Příloha č.  1

k vyhlášce č. 6/97

část města

ulice

čp/čo

předměstí

Žernosecká (část)

1790/34, 1789/32, 1383/20, 833/22,1686/30, 865/16, 628/20, 762/24,739/26, 927/18

 

Třeboutická, Dělová cesta, Za plynárnou

1513/85, 1257/89, 994/91, 915/87, 1256/20, 1904/16, 1625/5, 1240/3, 1384/1A

 

Nádražní ( část)

545/20A, 546/18

 

Želetická

305/3, 699/8, 804/10, 805/12, 809/32, 894/16, 982/7, 1232/14, 1342/28, 1574/15, 1590/21, 1657/18, 1658/20, 1742/30A, 1911/30, 1924/5,

 

Veveří

770/5

pokratice

Mlýnská

32/6, 33/4, 282/1, 116/12,117/10, 118/8, 156/3

 

NAHORU