1/97 O veřejných dražbách

VYHLÁŠKA č.   1 /  97 
O   VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

Městské zastupitelstvo v Litoměřicích schválilo dne  15. května 1997 na základě ustanovení § 14, 
odst. 1, písmeno i), § 16 odst. 1 a § 36, odst. 1, písmeno f), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto

o b e c n ě   z á v a z n o u   v y h l á š k u:

§ 1

    Vyhláška upravuje podrobnosti o veřejných dražbách nemovitých a movitých věcí, které jsou majetkem města podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, případně, které nabylo jiným způsobem.

§ 2 Předmět veřejné dražby

1. Předmětem veřejné dražby (dále jen "dražby") mohou být jen nemovité nebo movité věci a práva k těmto věcem (dále jen "věci") schválené k prodeji městským zastupitelstvem a u nichž městské zastupitelstvo schválilo prodej formou dražby a stanovilo vyvolávací cenu.

2. Při stanovení vyvolávací ceny se vždy vychází z ceny pozemků a staveb, zjištěné podle platných cenových předpisů nebo z ceny strojů, zařízení a dalších základních prostředků zjištěné znalcem. Městské zastupitelstvo může v odůvodněných případech schválit vyvolávací cenu vyšší nebo nižší než je cena takto zjištěná.

3. Příslušný dražební den mohou být draženy pouze věci, které byly náležitým způsobem městským úřadem zveřejněny v seznamu dražených věcí.

4. Seznam dražených věcí musí pro každou draženou věc obsahovat :

  • identifikaci dražené věci
  • vyvolávací cenu dražené věci
  • místo a termín dražby
  • pořadí dražených věcí, včetně dražebního kola
  • podmínky seznámení uchazečů s draženou věcí
  • výši dražební jistoty a způsob jejího složení
  • výši vstupného do dražební místnosti

5. Seznamy dražených věcí musí být zveřejněny nejméně 30 dnů před dnem dražby na úřední desce města.

§  3 Účastníci dražby

1. Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům a mající trvalý pobyt v ČR a právnické osoby se sídlem v ČR.

2. Je-li účastníkem právnická osoba, je ten kdo jedná jejím jménem, povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o tom, že je oprávněn jménem této právnické osoby jednat a předložit doklad totožnosti.

3. Je-li účastníkem fyzická osoba, předloží doklad totožnosti.

4. V případě, že se dražby účastní fyzická osoba prostřednictvím svého zástupce, musí se tento rovněž prokázat ověřenou plnou mocí a předložit doklad totožnosti.

5. Účastníci dražby jsou povinni předložit originál dokladu o složení dražební jistoty.

6. Účastníkem dražby nemůže být sám licitátor a to ani prostřednictvím zástupce ani osoby jemu blízké  (§ 116 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.).

7. O dražené věci se nesmí a to ani prostřednictvím zástupce ucházet členové dražební komise ani osoby jim blízké.

8. Poplatek za oprávnění účastnit se dražby se platí v hotovosti při zápisu do dražby. Za každou jednotlivou dražbu jednotlivé dražené věci činí účastnický poplatek 1000,- Kč. Při dražbě movitých věcí s vyvolávací cenou do 5000,- Kč se účastnický poplatek neplatí.

§  4 Vstupné na dražbu

1. Dražbě může být přítomen každý občan, který zaplatil vstupné. Účastníci dražby vstupné neplatí.

2. Vstupné do dražební místnosti činí 100,- Kč.

§  5 Dražební jistota

1. Dražební jistotu skládají zájemci na zvláštní účet města Litoměřice vedený u Komerční banky Litoměřice, č.ú. 6015-1524-471/0100, pod variabilním symbolem přiděleným samostatně každé z dražených věcí. Za platné složení dražební jistoty je považováno připsání odpovídající částky na výše uvedený účet do 12:00 hodin dne předcházejícího dni konání dražby.

2. Dražební jistota činí nejméně 10%  vyvolávací ceny. Výši dražební jistoty schvaluje městská rada.

3. Vydražiteli bude dražební jistota zúčtována ve prospěch kupní ceny odpovídající vydražené ceně. Pokud vydražitel do 30 dnů od dne dražby nezaplatí zbývající část kupní ceny (rovnající se vydražené ceně, snížené o zaplacenou dražební jistotu) propadá vydražiteli dražební jistota ve prospěch města Litoměřice jako smluvní pokuta z prodlení.

4. Účastníkům dražby, kteří draženou věc nevydražili, bude složená dražební jistota vrácena na účet, jehož číslo sdělí při zápisu do dražby. Ve výjimečných případech může být dražební jistota vrácena poštovní poukázkou.

§  6 Organizační zabezpečení dražby

1. Dražby organizuje a na jejich průběh dohlíží dražební komise, kterou pro každou jednotlivou dražbu jmenuje městská rada.

2. Komise zajistí účastníkům dražby přednostní vstup do dražební místnosti a vymezí pro ně prostor ve kterém mohou nerušeně provádět úkony spojené s dražbou.

3. Komise zabezpečí, aby v dražební místnosti nebo v předsálí byly všem účastníkům dražby zpřístupněny seznamy dražených věcí a to v číselném pořadí jak budou draženy.

4. Komise ze svých řad určí pomocníka licitátora.

5. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby, dbát pokynů organizátorů dražby a podrobit se opatřením přijatým k udržování pořádku v dražební místnosti a jejím okolí.

6. Komise může zastavit konání dražby z technických důvodů nebo pro nevhodné konání účastníků dražby a ostatních přítomných na dražbě.

7. Komise může též vyloučit z konání dražby účastníka, který se chová v rozporu se zákonem nebo s touto vyhláškou.

8. Město Litoměřice zajistí vhodnou místnost, která je veřejně přístupná, dostatečně prostorná, osvětlená a má vhodnou akustiku.

§  7 Licitátor

1. Dražbu provádí pro každý dražební den městskou radou jmenovaný licitátor.

2. Pro každý dražební den jmenuje městská rada rovněž náhradního licitátora pro případ, že by dražbu provádějící licitátor nemohl ve své činnosti pokračovat.

3. Licitátorem může být jmenována fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná, s rétorickými předpoklady, fyzicky a psychicky způsobilá k výkonu této činnosti.

4. Licitátor je povinen provádět dražbu důstojným způsobem s dostatečnou rétorikou.

5. Na činnost licitátora dohlíží komise a to zejména na to, zda při dražbě postupuje v souladu s touto vyhláškou.

6. Neplní-li licitátor řádně své povinnosti, může ho komise v průběhu dražby odvolat a na jeho místo jmenuje náhradního licitátora.

§  8 Průběh dražby

1. Před zahájením každé jednotlivé dražby přidělí komise každému účastníkovi dražby dražební číslo, které mu vydá proti dokladu o složení dražební jistoty.

2. Licitátor zahajuje dražbu oznámením a identifikací dražené věci, ohlášením vyvolávací ceny, oznámením zda se jedná o první či opakovanou dražbu a oznámením dražebního kroku. Dražebním krokem se rozumí rozdíl mezi navzájem následujícími nabídkami (dále jen "příhoz"), o které bude licitátor zvyšovat své nabídky při zvednutí dražebního čísla některým z účastníků dražby (dále jen "dražitelem"), pokud dražitel sám slovně neurčí jinou výši nabídky. Nejmenší povolený příhoz však činí 100,- Kč u věcí nemovitých a 10,- Kč u věcí movitých. Činí-li stejnou nabídku nejméně dva účastníci dražby, může licitátor nejmenší povolený příhoz zvýšit.

3. Licitátor zopakuje vyvolávací cenu a účastnící činí nabídky. Nabídka se činí zvednutím dražebního čísla.

4. Pokud nabídku ve výši vyvolávací ceny činí více účastníků, licitátor určí toho z nich, který se přihlásil jako první a v jeho prospěch opakuje nabídku třikrát spolu s dodatkem "poprvé", "podruhé", "potřetí".

5. Licitátor podle bodu  4,  § 8  této vyhlášky se opakuje tolikrát, kolikrát je učiněna do doby doznění poslední vyvolávky nová, vyšší nabídka.

6. Trojí opakování vyvolávky provádí licitátor bez ukvapenosti. Po doznění poslední vyvolávky licitátor úhozem dražebního kladívka určí draženou věc k prodeji tomu, kdo poslední nabídku učinil a zároveň zvolá jeho dražební číslo.

7. Neučiní-li žádný z účastníků dražby nabídku alespoň ve výši vyvolávací ceny, opakuje licitátor vyvolávací cenu třikrát spolu s dodatkem "poprvé", "podruhé", "potřetí" a tím dražbu ukončí.

  §  9 Přechod práv

1. Na základě příklepu licitátora se město Litoměřice zavazuje uzavřít  s vydražitelem kupní smlouvu o převodu vlastnictví k vydražené věci za cenu vydražitelem naposledy nabídnutou.

2. Nezaplatí-li vydražitel do 30 dnů cenu, za kterou věc vydražil, město Litoměřice smlouvu o převodu vlastnického práva neuzavře a na věc vyhlásí novou dražbu. Jako smluvní pokuta z prodlení, podle bodu 3,  § 5 této vyhlášky, vydražiteli propadne dražební jistota ve prospěch města Litoměřice.

3. Splní-li vydražitel podmínku zaplacení celé vydražené ceny do 30 dnů od dne dražby, uzavře s ním město Litoměřice, do 10 dnů od zaplacení celé vydražené ceny kupní smlouvu o převodu vlastnictví k vydražené věci.

§  10 Jiná ustanovení

1. O průběhu veřejné soutěže se pořídí protokol, který podepíše pověřený zástupce města Litoměřice, licitátor a vydražitel.

2. Pokud je na draženou věc vázáno věcné břemeno, je toto břemeno předmětem příslušné kupní smlouvy. Věcné břemeno musí být uvedeno v identifikaci dražené věci podle bodu 4, § 2 této vyhlášky.

3. Pokud bude draženo právo k předmětné věci, musí být v identifikaci dražené věci podle bodu  4, § 2 této vyhlášky uvedena doba platnosti tohoto práva.

4. Nebude-li věc vydražena podle § 8 této vyhlášky, může městské zastupitelstvo změnit vyvolávací cenu pro opakovanou dražbu.

§ 11 Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšení na úřední desce městského úřadu), t.j. 3. června 1997.

       V Litoměřicích, dne  16. května 1997 ing. Milan Tejkl starosta města ing. Milan Šlegr Jiří Landa zástupce starosty

  • Vyhláška vyvěšena dne :        19. května  1997
  • Vyhláška sejmuta dne :          3. června  1997
NAHORU