6/93 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

VYHLÁŠKA

č. 6 / 93

O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU

NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL,

ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ

Městské zastupitelstvo stanoví podle § 16 a § 36 písm. f zákona č. 410/1992 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 190/1993 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví příspěvek na částečnou úhradu nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. Příspěvek platí rodiče nebo jeho zákonní zástupci ( dále jen plátce ). Příspěvek se platí městu.

Čl. 2

Částečná úhrada nákladů v mateřských školách

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů se stanovuje podílem z částky 25 % nákladů vynaložených ve všech mateřských školách ve městě Litoměřice na jedno dítě a měsíc. Zřizovatel bude každoročně přehodnocovat výši odpovídajících nákladů dle toho, jak se budou zvyšovat nebo snižovat náklady v mateřských školách. Změna příspěvku bude vždy vyvěšena v jednotlivých zařízeních nejméně 30 dnů před změnou těchto nákladů.

Čl. 3

Částečná úhrada nákladů ve školních družinách

Výše úhrady je stanovena paušální částkou 50 Kč,- na dítě a měsíc.

Čl. 4

Částečná úhrada nákladů ve školních klubech

Činnost školních klubů na území města Litoměřice je bezplatná, včetně zájmových kroužků při mateřských školách.

Čl. 5

Společná ustanovení

1. Plátce je povinen hradit příspěvek tomu zařízení, které dítě navštěvuje, vždy při nástupu do zařízení a dále pak do 5. dne dalšího měsíce.

2. Příspěvek neplatí ti plátci, jejichž součet příjmů všech členů domácnosti po zaplacení příspěvku poklesne pod 1,25 násobku částky k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. Hranice sociálního minima se sleduje dle platných předpisů o životním minimu.

3. Plátce, který žádá o osvobození od platby, je povinen sdělit veškeré změny, které nastaly nejpozději do jednoho týdne, jinak pravidelně na počátku každého kalendářního čtvrtletí.

4. Plátci, který nepředloží potřebné doklady, bude v příštím měsíci účtován příspěvek v plné výši.

5. V případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu a ve správné výši, bude k základní částce účtováno penále ve výši 50 % z dlužného příspěvku.

6. Pokud bude dítě v zařízení chybět déle než 10 pracovních dnů na sebe navazujících, bude částka za tyto dny vrácena v dalším měsíci. Absence musí být řádně omluvena lékařským potvrzením nebo předem nahlášena plátcem. Pokud bude nepřítomnost dítěte v zařízení kratší než 10 pracovních dnů na sebe navazujících nebo bude přerušována, je plátce povinen zaplatit příspěvek v plné výši.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Městská rada může z titulu zřizovatele na podnět odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví zmírnit nebo odstranit tvrdost v jednotlivých případech a příspěvek snížit nebo prominout.

Čl. 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 10. 1993

NAHORU