Vyhláška č. 2/2013 - o místním poplatku - veřejné prostranství

 

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 31.1.2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011

Do přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 4. 8. 2011, se do odstavce uvozeného Lokalita III. kategorie vkládají nově  tyto názvy ulic:

  • Borůvková,
  • Hrušková,
  • Jarní,
  • Jasmínová,
  • Malinová,
  • Opuková,
  • Žalhostická.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.......................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              2013

Sejmuto z úřední desky dne:                  2013

 

Vyhláška (PDF

NAHORU