Vyhláška č.12/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).[1])

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen „správce poplatku“).[2])

Čl. 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen ohlásit[3]) správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti[4]). Současně se vznikem poplatkové povinnosti poplatník ohlásí vznik nároku na osvobození. Vznikne-li nárok na osvobození později, použije se odst. 3.

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[5])

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6])

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.[7])

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to nejpozději do 15 dnů po skončení každého příslušného kalendářního čtvrtletí.

Čl. 7
Osvobození

Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

d) ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8])

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9])

3) Pořádková pokuta je upravena zákonem.[10])

4) Lhůty jsou upraveny zákonem.[11])

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

a)č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 10. 12. 2009,

b)č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity a ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 21. 1. 2010,

c)č. 5/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 5. 5. 2011.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2011
Sejmuto z úřední desky dne: 2011

[1]) § 1 písm. e) a § 7 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 71 odst. 1 daňového řádu – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[4]) tj. zahájení nebo ukončení činnosti spočívající v poskytování ubytování

[5]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[6]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

[8]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10]) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“

[11]) např. § 148 a § 160 daňového řádu

Vyhláška (PDF)

 

NAHORU