Vyhláška č.10/2011 - o místním polatku za užívání veřejného prostranství

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).[1])

2)       Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje (dále jen „správce poplatku“).[2])

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník

1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[3])

2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[4])

Čl. 3

Veřejné prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství[5]rozdělených do tří kategorií (ovlivňující výši sazby) uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.


Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[6]správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[7])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[8]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[9])

Čl. 5

Sazba poplatku

1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý ma každý i započatý den:

a)       za provádění výkopových prací ...................................................................................  3,- Kč,

b)       za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ..............................................  10,- Kč,

c)       za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .............................................  25,- Kč,

d)       za umístění stavebních zařízení:

i)         v podobě nepodchodného lešení ...........................................................................  4,- Kč,

ii)       v podobě podchodného lešení ..............................................................................  2,- Kč,

iii)      ostatních ...........................................................................................................  5,- Kč,

e)       za umístění reklamních zařízení:

i)         typu „A“............................................................................................................ 15,- Kč,

ii)       ostatních ..........................................................................................................  20,- Kč,

f)        za umístění zařízení cirkusů ....................................................................................  10,- Kč,

g)       za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .........................................  10,- Kč,

h)       za umístění skládek:

i)         stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo) .....................................................  10,- Kč,

ii)       stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby ............................................  5,- Kč,

iii)      ostatních ..........................................................................................................  10,- Kč,

i)         za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................................  10,- Kč,

j)         za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ..............................................  10,- Kč.

2)       Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku za každý i započatý m2:

a)       za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ............................................  125,- Kč,

b)       zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):

i)         do 30 m2 ..........................................................................................................  50,- Kč,

ii)       nad 30 m2 .......................................................................................................  100,- Kč.

c)       za umístění reklamních zařízení:

i)         typu „A“........................................................................................................... 100,- Kč,

ii)       ostatních ........................................................................................................  100,- Kč.

3)       Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku za umístění:

a)      zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2........................... 225,- Kč,

b)      zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):

i)   do 30 m2 ..........................................................................................................  200,- Kč,

ii)  nad 30 m2 ........................................................................................................  400,- Kč.

c)      za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:

i)         typu „A“........................................................................................................... 150,- Kč,

ii)       ostatních ........................................................................................................  200,- Kč.

4)       Stanovuje se roční  paušální částka poplatku za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:

a)      typu „A“.............................................................................................................. 1.000,- Kč,

b)      ostatních ...........................................................................................................  1.000,- Kč.

5)       Sazby stanovené v čl. 1 až 4 této vyhlášky platí pro veřejná prostranství I. kategorie. Pro veřejná prostranství II. kategorie se sazby snižují o 20 % a III. kategorie o 40 % oproti sazbám stanovených pro veřejná prostranství I. kategorie.

Čl. 6

Osvobození od poplatku

1)       Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.[10])

2)       Dále se od poplatku osvobozují:

a)      město Litoměřice,

b)      pořadatelé akcí spolupořádaných s městem Litoměřice, a to při užívání veřejného prostranství souvisejícím s pořádanou akcí,

c)      poplatníci při umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin,

d)      poplatníci při užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice,

e)      poplatníci při umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, a to za užívání veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2.

Čl. 7

Splatnost poplatku

1)       Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný:

a)      nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

b)      přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

2)       Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.

3)       Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.

4)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

1)       Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[11])

2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[12])

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 5. 5. 2011.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:                     2011

Sejmuto z úřední desky dne:                                    2011        


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zoplatněná veřejná prostranství dle čl. 3 vyhlášky:

Lokalita I. kategorie:

5. května

Dlouhá

Kapucínské náměstí

Lidická

Michalská

Mírové náměstí

Novobranská

Lokalita II. kategorie:

Anenská

České armády

Českolipská

Dlažební

Dominikánská

Jezuitská

Klášterní

Kořenského

Komenského

Kostelní náměstí

Krajská

Máchovy schody

Masarykova

Mrázova

Mostecká

Na Kocandě

Na Valech

Okružní

Ostrovní

Osvobození

Palachova

Palackého

Pekařská

Pokratická

Sokolovská

Sovova

Teplická

Tyršovo náměstí

U Lávky

Vavřinecká

Velká Dominikánská

Velká Krajská

Vrchlického

Wintrova

Zítkova

Obch. středisko „Havlíčkova“

Obch. středisko „Na Kocandě“

Obch. středisko „Cihelna

Lokalita III. kategorie:

28. října

A. Muchy

Akátová

Alšova

Ankertova

B. Němcové

Baarova

Bezručova

Bojská

Bratří Mrštíků

Brožíkova

Březinova cesta

Bří Čapků

Čechova

Čelakovského

Daliborova

Dalimilova

Dobrovského

Dolní Rybářská

Dominikánské náměstí

Dómská

Dómské náměstí

Družba

Družstevní

Dukelská

Dvořákova

Dykova

E. Krásnohorské

Eliášova

Erbenova

Fillova

Fügnerova

Halasova

Hálkova

Havlíčkova

Heydukova

Horní Dubina

Horní Rybářská

Horova

Hrubínova

Husova

Hynaisova

Chelčického

Jabloňová

Janáčkova

Jarošova

Jiráskovy sady

Jiřího z Poděbrad

Jungmannova

K Interně

K Radobýlu

K Výtopně

Karoliny Světlé

Kardinála Trochty

Kamýcká

Kapucínská

Karla IV.

Kollárova

Kosmonautů

Kozinova

Krátká

Krupka

Křepkova

Křižíkova

Křížová

Kubelíkova

Kubínova

Květinová

Labská

Ladova

Liberecká

Lipová

Liškova

Lodní náměstí

Marie Majerové

Marie Pomocné

Macharova

Máchova

Mánesova

Mariánská

Meruňková

Mezibraní

Michalovická

Miřejovická

Mládežnická

Mlékojedská

Mlýnská

Na Mýtě

Na Vinici

Na Vyhlídce Školní

Na Výsluní Škrétova

Nádražní

Navrátilova

Nemocniční

Nerudova

Neumanova

Nezvalova

Odboje

Plešivecká

Pobřežní

Pod Strání

Pod Vinicí

Polní

Požární

Pražská

Purkyňova

Raisova

Resslova

Revoluční

Rooseveltova

Růžovka

Rybářské náměstí

Sadová

Samo Tomáška

Sámova

Seifertova

Skalická

Sládkova

Slavíčkova

Sluneční

Smetanova

Sokolská

Spojovací

Stará Mostecká

Stavbařů

Stránského

Svatojiřská

Svatováclavská

Svojsíkova

Šafaříkova

Šaldova

Šeříková

Škroupova

Špálova

Štursova

Švabinského

Švermova

Tolstého

Topolčianská

Třebízského

Turgeněvova

Turistická cesta

Tylova

Tyršův most

U Kapličky

U Katovny

U Medulánky

U Potoka

U Pramene

U Stadionu

U Statku

U Studně

U Školy

U Trati

V Zahradách

Václavské náměstí

Vančurova

Veitova

Velká Mlýnská

Višňová

Vodní

Vojtěšská

Vojtěšské náměstí

Votočkova

Werichova

Wolkerova

Zahradnická

Zelená

Zelenkova

Želetická

Žernosecká

Žitenická

Žižkova

                                                                                                                                     


[1]) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4]) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]) § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)

[6]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[7]) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

[8]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[9]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10]) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)

[11]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[12]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Vyhláška (PDF)

NAHORU