Vyhláška č.09/2011 - o místním poplatku ze psů

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 9/2011,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)       Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).[1])

2)       Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice – ekonomický odbor (dále jen „správce poplatku“).[2])

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

1)       Poplatek se platí ze psů starších šesti měsíců. Poplatníkem je držitel psa.

2)       Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Litoměřice.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří šesti měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího šesti měsíců.

2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3])

3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit[4]vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu.

2)       Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[5])

3)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[6]), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7])

Čl. 5

Sazba poplatku

1)       Sazba poplatku za každého psa a kalendářní rok činí 800,- Kč.

2)       Sazba poplatku za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu a kalendářní rok činí 200,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

1)       Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

2)       V případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku dle čl. 3 odst. 2 splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

1)       Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.[8])

2)       Dále se od poplatku osvobozují:

a)      všichni držitelé za měsíc, ve kterém vznikla poplatková povinnost,

b)      město Litoměřice,

c)      držitelé záchranářských psů s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce,

d)      provozovatelé útulků pro ztracené nebo opuštěné psy,

e)      držitelé psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes mladší šesti měsíců,

f)        držitelé psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie,

g)      držitelé psů trvale označených identifikačním mikročipem,[9]) a to na dobu jednoho roku počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena.

3)       Poskytuje se úleva na poplatku ve výši 75 % ze sazby dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky pro držitele psů, kteří jsou poživateli starobního důchodu a zároveň poživateli vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)       Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10])

2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11])

3)       Pořádková pokuta je upravena zákonem.[12])

4)       Lhůty jsou upraveny zákonem.[13])

5)       Přeplatek poplatku je upraven zákonem.[14])

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

a)      č. 2/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne 22. 4. 2004,

b)      č. 3/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne 5. 5. 2011.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2011.

……………………………….

……………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:                     2011

Sejmuto z úřední desky dne:                                    2011                                


[1]) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích

[2]) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[3]) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[4]) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“

[5]) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:

„V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů, důvody osvobození).“

[6]) včetně zániku poplatkové povinnosti

[7]) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.“

[9]) lze doložit např. předložením očkovacího průkazu, průkazu původu psa, potvrzení veterináře apod.

[10]) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12]) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“

[13]) např. § 148 a § 160 daňového řádu

[14]) zejména § 154 a § 155 daňového řádu

 

Vyhláška (PDF)

NAHORU