Vyhláška č.6/2010 - koeficient pro vyměření daně z nemovitosti

Město Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 6 /2010, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/2009

o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí

Čl.1

Zastupitelstvo Města Litoměřice se na svém zasedání dne 24.6.2010 usnesením č.I./4 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 se doplňuje o tento článek:

Čl. 5

Místní koeficient

            Na území města Litoměřic se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2010.

Podpis                                                                                                                                                                                      Podpis

Jiří Landa                                                                                                        Mgr.Ladislav Chlupáč

Místostarosta města                                                                           starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Vyhláška (PDF)

NAHORU