Úplné znění vyhlášky 4/2010 o zákazu požívání alkoholu

M Ě S T O     L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška

č. 4/2010,
ve znění vyhlášek č. 8/2011 a č. 14/2011

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne 15. dubna 2010 usnesením č. II/2 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Litoměřice nebo být v rozporu       s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je konzumace alkoholických nápojů na některých, konkrétně vymezených veřejných prostranstvích1)

Článek 2

(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích  ve městě Litoměřice. Veřejná prostranství, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, jsou konkrétně stanovena v příloze č. 1 a 2, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(2) Zákaz konzumace alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích se nevztahuje         na následující akce: Vinobraní, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromku, Hasičské slavnosti a dále se neuplatňuje ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, a to jen po dobu jejich provozu.

(4) O udělení výjimky ze zákazu stanoveného v odst. 1 rozhoduje2)Rada Města Litoměřic, která může v odůvodněných případech výjimku povolit.

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

.....................................                                                         ......................................

   Mgr. Václav Červín                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

     I. místostarosta                                                                                        starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 22.4. 2010

Sejmuto z úřední desky dne: 10.5.2010

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky

č. 4 /2010,

o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Veřejným prostranstvím, na kterém se zakazuje konzumace alkoholických nápojů ve městě

Litoměřice jsou:

ü       Jiráskovy sady,

ü       park U Hvězdárny,

ü       park u domova důchodců v ul. Zahradnická,

ü       park prof. S.Blumentritta,

ü       Mírové náměstí,

ü       Mariánské náměstí,

ü       Tyršovo náměstí,

ü       Dómské náměstí,

ü       ul.Dlouhá,

ü       ul. Žižkova,

ü       ul. Pražská,

ü       ul. Roosveltova,

ü       ul. Heydukova,

ü       ul. Palachova,

ü       veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Severka“ vymezené ulicemi : U katovny, Werichova, Komenského a Liškova,

ü       veřejné prostranství před nákupním střediskem Albert (ul. Marie Majerové) vymezené

vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny,

ü       veřejné prostranství před nákupním střediskem Kaufland (ul. Na Kocandě) vymezené

vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny,

ü       veřejné prostranství před nákupním střediskem Interspar (ul. Želetická) vymezené vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny,

ü       veřejné prostranství před nákupním střediskem OBI (ul. Želetická) vymezené vzdáleností 100 metrů od hlavního vchodu do provozovny,

ü       parkoviště „U Hvězdárny“

ü       křižovatka ulic Jarošova, Michalská, Dómská a Pekařská

ü       křižovatka ulic Alfonse Muchy a Janáčkova

ü       přístupový chodník (schodiště) na Mostnou horu a přilehlá odpočívadla, vedoucí ulicí Sokolovskou, od křižovatky s ulicí Macharovou až k restauraci „Na Mostné hoře“

ü       okolí nákupního střediska „Luna“ vymezené ulicemi Stránského, Mládežnická a železniční tratí.


1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, část druhá

NAHORU