Vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,

o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 22.10.2009 usnesením č… usneslo vydat na základě § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Domy, byty a nebytové prostory

Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,   ve znění pozdějších předpisů, u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) tj. u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům a dále u bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů, které se nacházejí na území města Litoměřice, se stanoví pro násobení základní sazby daně uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) a f), případně zvýšené         u staveb podle § 11 odst. 2, koeficient přiřazený podle počtu obyvatel  zvýšený o jednu kategorii pro jednotlivé části města takto :

Část města

koeficient

Litoměřice - Město

2,5

Litoměřice - Předměstí

2,5

Pokratice

2,5

Za nemocnicí

2,5

Čl. 2

Další stavby

          Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,   ve znění pozdějších předpisů, u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) tj. u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů,  u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost, u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost a sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství, pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost, které se nacházejí na území města Litoměřice se stanoví

koeficient 1,5

pro násobení základní sazby daně uvedené v § 11 odst. 1 písm. b) až d) případně zvýšené       u staveb podle § 11odst. 2, a to pro všechny části města.  

           

Čl. 3

Pozemky

Podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,     ve znění pozdějších předpisů, u pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) tj. u stavebních pozemků určených k zastavění stavbou, které se nacházejí na území města Litoměřice, se stanoví pro násobení základní sazby daně uvedené v § 6 odst. 4 písm. a), koeficient přiřazený podle počtu obyvatel  zvýšený o jednu kategorii, tedy 2,5 pro všechny části města.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/97 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitosti a Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/97 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitosti.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010. 

-----------------------------                                                                    -----------------------------

 Mgr. Ladislav Chlupáč                                                                               Jiří Landa

starosta Města Litoměřice                                                           místostarosta Města Litoměřice

Vyvěšeno na úřední desce dne: …...2009

Sejmuto z úřední desky dne: ……2009

Vyhláška (PDF)

 

NAHORU