Vyhláška č. 6/2008 o volném pohybu psů

 

M      ě      s      t      o                 L      i      t      o      m      ě      ř      i      c      e

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA

č.  6  / 2008

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Litoměřic vydalo dne 7.8.2008 podle § 10 písm. c) d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Touto vyhláškou se upravují pravidla pro  pohyb psů na veřejných prostranstvích města Litoměřic a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.

(2) Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje fyzická osoba1, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou nebo dohledem.

(3) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru2.

(4) Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku, je však pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která ho doprovází.

 

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno

a)   nechat volně pobíhat psy s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb psů

b)   vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a depozitní místa posypového materiálu v majetku města Litoměřic.

(2) Osoba doprovázející psa je povinna :

a)       vést psa při pohybu na veřejném prostranství na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů  byl pes veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu.

b)       Zajistit, aby volné pobíhání psa v prostorech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky bylo možné pouze pod jejím neustálým dohledem a přímým vlivem.

c)       V lokalitě vymezené od Lodního náměstí na Střelecký ostrov, včetně, kde jsou cesty po nichž se pohybují bruslaři a cyklisté, učinit taková opatření a mít psa pod dohledem takovým způsobem, aby pes nemohl ohrozit nebo omezit cyklisty a bruslaře v jejich pohybu.

d)       V prostorách parku „U Hvězdárny“ vést psa pouze po vyznačených cestách a zamezit pohybu psa mimo prostory cest.

(3) Fyzická osoba je dále povinna zajistit :

a)   zajistit, aby  pes při pohybu na veřejné prostranství nosil platnou identifikační známku pro psa nebo

b)   mít tuto identifikační známku při pohybu psa na veřejném prostranství u sebe a předložit ji kdykoliv na pořádání oprávněného kontrolního orgánu,

c) nahlásit městskému úřadu ztrátu, odcizení a zničení  identifikační známky pro psa a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Splnění povinností uvedených v odst. 3 se vztahuje pouze na ty osoby, kterým byly Městským úřadem Litoměřice vydány bezplatně identifikační známky pro psy po splnění jejich ohlašovací a poplatkové povinnosti podle zvláštního právního předpisu3. Identifikační známky pro psy jsou vydávány bezplatně též osobám, které jsou jinak od povinnosti platit místní poplatek ze psů osvobozeny. Identifikační známky jsou nepřenosné.

(5) Příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky vyčleňuje prostory  určené pro volné pobíhání psů.

 

Čl. 3

Sankce

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku se postihuje podle zvláštních předpisů4.

(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Litoměřice.

 

Čl. 4

Osvobození

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů  a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených osob.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.4/2008 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Čl. 5

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2008.

.....................................                                                                   ......................................

Ing. Ivan Palán                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                  starosta

kulaté razítko obce

Vyhlášení :

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto zúřední desky dne :                                                                            Podpis: ………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

2§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů

3 zákon č.565/1990Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů

4zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA č. 1

K OBECNĚ   ZÁVAZNÉ   VYHLÁŠCE      č.  6 / 2008

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je povolen volný pohyb psů :

1) Mostná hora

2) Písečný ostrov

3) Střelecký ostrov

4) Veřejné prostranství vnitřně vymezeno :

ul. Pobřežní, Lodní nám, Labská, Velká Mlýnská a řekou Labe.

5) Lokalita vnitřně vymezena ulicemi :

Miřejovická, Kamýcká, Luční, Lipová, Zelená, Plešivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu, Višňová a Votočkova.

6) Lokalita vnitřně vymezena :

ulicí Michalovická, železniční tratí č. 087, objektem kasáren „Pod Radobýlem“

NAHORU