Úplné znění vyhlášky č.1/2003 o Městské policii v Litoměřicích

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2003

ve znění vyhlášky č. 2/2006

o Městské policii v Litoměřicích

platná v územním obvodu města Litoměřic

Zastupitelstvo města Litoměřic vydává dne 10. dubna 2003 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením §1 odst. 1 a §27 zákona č. 553/1991 Sb.,     o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Článek 1

Městské zastupitelstvo zřizuje městskou policii s působností na území města Litoměřic.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

 Touto vyhláškou se ruší :

ü       vyhláška č. 6/92, O zřízení Městské policie v Litoměřicích,

ü       vyhláška č. 11/95, kterou se zrušuje vyhláška MZ č. 1/92 a 2/95, o nájmu z nebytových prostor

ü       vyhláška č. 12/95, kterou se zrušuje vyhláška MZ č. 5/94, o cenové mapě

ü       vyhláška č. 4/98, kterou se zrušuje vyhláška MZ "Řád pohřebiště v Litoměřicích"

Článek 8

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. května 2003.

.....................................                                                                     ......................................

          Jiří Landa                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

     I. místostarosta                                                                                        starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 17.4. 2003

Sejmuto z úřední desky dne: 3.5. 2003

NAHORU