3/2000 kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2000

Město Litoměřice

VYHLÁŠKA č. 3 / 2000
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
VYHLÁŠKA č. 2 / 2000 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU „FONDU BYDLENÍ“ NA ÚZEMÍ MĚSTA LITOMĚŘICE

Městské zastupitelstvo města Litoměřic schválilo dne 5.října 2000 podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a §36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku

§ 1

Vyhláška města Litoměřic č. 2/2000 , o vytvoření a použití účelových prostředků „fondu bydlení“ na území města Litoměřice, se mění a doplňuje takto :

  1. V § 3. Výdaje fondu, v odst. 8) se „6 měsíců“ mění na „12 měsíců“.
  2. V § 5 Smlouva o půjčce, v odst. 2) Smlouva musí obsahovat minimálně tyto údaje, se mění bod h. Za slova „porušení podmínek smlouvy o půjčce“ se doplňuje text „kromě prodlení u úhrad splátek“.
  3. V § 5 Smlouva o půjčce, v odst. 2) se za bod h. doplňuje další bod, který zní 
    „ch. Smluvní pokuta při prodlení u úhrad splátek ve výši 0,5% z dlužných měsíčních splátek za každý den prodlení.“.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce městského úřadu).

V Litoměřicích, dne 6. října 2000

Jiří Landa
starosta města

Antonín Terber
1. zástupce starosty města

ing. Margita Kadeřábková
2. zástupce starosty města

Vyhláška (PDF)

 

NAHORU