Úplné znění vyhlášky 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků ,,FONDU BYDLENÍ,, na území města Litoměřice

 

MĚSTO LITOMĚŘICE


Obecně závazná vyhláška

č. 2 / 2000

ve znění vyhlášky č. 3/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků 
"FONDU BYDLENÍ"
na území města Litoměřice

Městské zastupitelstvo města Litoměřic schválilo dne 1. června 2000 podle ustanovení § 14, odst. 1, písm. h), § 16, odst. 1 a 2, a § 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb,           o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení

1) V zájmu zlepšování úrovně bydlení, životního prostředí  a vzhledu města vytvořilo Město Litoměřice "FOND BYDLENÍ" (dále jen fond, zkratka FB), který slouží k poskytování půjček na opravy a zvelebení obytných budov a jejich staveb na území obce podle dále stanovených podmínek a pravidel.

2) Fond se zřizuje na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky. Právo disponovat s prostředky fondu je trvale podmíněno dodržováním uzavřené smlouvy s MMR ČR a ustanovením této vyhlášky, případně doplňků a novel ze strany Města Litoměřice.

§ 2
Příjmy fondu

1) Příjmy fondu jsou:

  • návratné finanční výpomoci
  • půjčky, dotace a ostatní příspěvky ze státního rozpočtu
  • splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich
  • splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a.
  • 50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů je využit k financování nové bytové výstavby)
  • dary a případné výpomoci od sponzorů
  • jiné příjmy

2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Litoměřice a musí být ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

§ 3
Výdaje fondu

1) Prostředky fondu mohou být použity v souladu se stavebními předpisy a podmínkami rozhodnutí MMR ČR:

a)       Vlastníkům obytných budov a bytů na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popřípadě na v té souvislosti prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení domu na technické sítě) s podmínkou, že půjčené prostředky budou vráceny zpět do fondu nejpozději v období 3 - 8 let a úvěr bude úročen v rozmezí 3 - 7 % p.a.

b)       K úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na technické sítě), za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu,

c)       Na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného, popř. samostatných účtů fondu u peněžního ústavu.

2) Adresáty půjček z fondu podle § 1 mohou být pouze:

a)       Město Litoměřice

b)       Fyzické osoby, které vlastní obytné budovy a byty na území obce a současně v nich bydlí a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel použít

3) Z fondu lze poskytnout tyto druhy (tituly účelových návratných půjček:

a)       Občanům - fyzickým osobám

Titul

Název účelu

Poznámka

01

Obnova střechy

krytina i konstrukce

02

Oprava fasády domu, výměna oken

případně domovních zdí do ulice, včetně oplechování

03

Dodatečná izolace domu tepelná nebo proti vlhkosti

 

04

Vybudování koupelny v bytě, kde dosud není  

 

05

Rekonstrukce nebo vybudování vnitřních rozvodů 

 

06

Rekonstrukce na ekologické vytápění nebo ohřev TUV

 

07

Půdní nástavba nebo vestavba bytů 

 

08

Připojení domů na vnější sítě 

   i rekonstrukce

b)       Město Litoměřice si může půjčit finanční prostředky v max. výši 80 % z poskytnuté finanční výpomoci. Toto omezení se nevztahuje na jiné příjmy.

4) Celková výše úvěru pro fyzické osoby je 70 % celkových nákladů stavební úpravy, maximálně však 200.000,- Kč.

5) Úrokové sazby:

a)       Doba půjčky do 36 měsíců   4 % p.a.

b)       Doba půjčky do 60 měsíců   5 % p.a.

c)       Doba půjčky do 96 měsíců   6 % p.a.

6) Lhůta splatnosti je maximálně 8 let.

7) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat.

8) K vyčerpání půjčky musí dojít nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy o půjčce. Půjčka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjčky.

§ 4
Pravidla výběrového řízení

1)  Přihláška do výběrového řízení musí vždy obsahovat:

ü       Jméno a příjmení žadatele

ü       Adresu trvalého bydliště žadatele

ü       Přesné označení předmětné obytné budovy nebo její části, pro kterou půjčku požaduje

ü       Doklad o vlastnictví nemovitosti

ü       Stavební povolení (včetně příslušné projektové dokumentace) nebo ohlášení udržovacích prací dle stavebního zákona

ü       Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

ü       Lhůta dokončení předmětné akce

ü       Požadovaná částka půjčky

ü       Záruka za poskytovanou půjčku - 2 ručitelé (úředně ověření)

2)  Pravidla výběrového řízení musí být zveřejněna. Lhůta podání žádosti účasti na výběrovém řízení se stanovuje na 14 dní ode dne zveřejnění.

3)  Osoby, které splňují podmínky podle § 4 odst. 1 mohou získat půjčku výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení provádí Městská rada Litoměřic průběžně podle stavu financí na účtu.

4)  Výběrové řízení je ukončeno uzavřením smlouvy o půjčkách.

5)  O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni zveřejněním na úřední desce, Vybraní žadatelé budou vyzváni k sepsání smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 14 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

§ 5
Smlouva o půjčce

1)  S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře město smlouvu o půjčce.

2)  Smlouva musí obsahovat minimálně tyto údaje:

ü       Smluvní strany

ü       Účel půjčky podle § 3

ü       Celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba půjček

ü       Lhůta splatnosti půjčky

ü       Režim splácení (úroky, jistina) včetně dne v příslušném měsíci

ü       Způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)

ü       Závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

ü       Smluvní pokuta za porušení účelovosti a porušení podmínek smlouvy o půjčce kromě prodlení u úhrad splátek (okamžité  vrácení + 30%).

ü       Smluvní pokuta při prodlení u úhrad splátek ve výši 0,5% z dlužných měsíčních splátek za každý den prodlení.

ü       Záruka za půjčku

ü       Dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu

ü       Souhlas uživatele s kontrolním působením města a jeho závazek předkládat Městskému úřadu Litoměřice výpisy z účtu doložené fakturami a pokladními bloky na všechny položky.

3) Městský úřad může v dohodě s peněžním ústavem a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.

4) Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.

§ 6
Režim  čerpání  prostředků  z  fondu

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek uzavře Město Litoměřice zvláštní smlouvy s peněžním ústavem. Smlouvy musí být uzavírány tak, aby poslední splátka byla splacena nejpozději do 96-ti měsíců od data uzavření smlouvy.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyvěšením na úřední desce městského úřadu), t.j. 23. června 2000.

V Litoměřicích, dne 7. června 2000

Jiří  Landa
starosta města

Antonín Terber
1. zástupce starosty

ing. Margita Kadeřábková
2. zástupce starosty

Vyhláška vyvěšena dne : 8.6.2000
Vyhláška  sejmuta  dne : 25.6.2000

NAHORU