Vyhláška č. 1/2018 - kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

 

 

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. dubna 2018 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky

1) Předmětem této vyhlášky jsou:
a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
2) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu.
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.

Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství

1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích nacházejících se na území Městské památkové rezervace (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.
3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy – tzv. “poslední zvonění“;
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů );
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.

Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu

1) Doba nočního klidu se zkracuje na celém území města:
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.

2) Doba nočního klidu se zkracuje :
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci ze 14. 9. 2018 na 15. 9. 2018 a v noci z 15. 9. 2018 na 16. 9. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
b) na Mírovém náměstí v noci z 11. 8. 2018 na 12. 8. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
c) na výstavišti Zahrada Čech v noci ze 14. 6. 2018 na 15. 6. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
d) na Střeleckém ostrově v noci z 27. 7. 2018 na 28. 7. 2018 a v noci z 28. 7. 2018 na 29. 7. 2018 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;
e) na Lodním náměstí v noci z 8. 6. 2018 na 9. 6. 2018, v noci z 23. 6. 2018 na 24. 6. 2018, v noci z 6. 7. 2018 na 7. 7. 2018, v noci z 13. 7. 2018 na 14. 7. 2018, v noci z 3. 8. 2018 na 4. 8. 2018, v noci z 24. 8. 2018 na 25. 8. 2018, v noci z 1. 9. 2018 na 2. 9. 2018 a v noci z 8. 9. 2018 na 9. 9. 2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
f) na Střeleckém ostrově v noci ze 7. 9. 2018 na 8. 9. 2018 a v noci z 8. 9. 2018 na 9. 9. 2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
g) na Kostelním náměstí v noci z 24. 8. 2018 do 25. 8. 2018 na dobu od 4:00 hodin do 6:00 hodin;
h) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 16. 8. 2018 na 17. 8. 2018, v noci ze 17. 8. 2018 na 18. 8. 2018 a v noci z 18. 8. 2018 na 19. 8. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
i) na Střeleckém ostrově v noci z 19. 5. 2018 na 20. 5. 2018, v nocích z pátků v měsíci červnu 2018 na následující soboty, v nocích ze střed v měsících červenci a srpnu 2018 na následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2018 na následující soboty, v noci z 31. 8. 2018 na 1. 9. 2018, v noci ze 6. 9. 2018 na 7. 9. 2018 a v noci ze 13. 9. 2018 na 14. 9. 2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin.

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 27. 4. 2017,
b) č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 29. 6. 2017 a
c) č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 14. 9. 2017.

Článek 5
Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

 

Doložka o vyhlášení OZV
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:30.4.2018. Sejmuto z úřední desky dne:16.5.2018.

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: Jana Váchová
(razítko, podpis)

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

 

 

 

Příloha:
verze ke stažení (.pdf)

 

NAHORU