Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. září 2017 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2017

Článek 3 odst. 2 písm. k) obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 27. dubna 2017, se zrušuje.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu1) dnem vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) odstranění rozporu vyhlášky se zákonem

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.09.2017

Svěšeno z úřední desky dne: 05.10.2017

 Přílohy:
OZV č.5_2017 (.pdf)

NAHORU