Vyhláška č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č.  4/2017,
o omezení provozování některých hazardních her

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14. září 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba).

Článek 2
Zákaz provozování

Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice1). Grafické zobrazení tohoto území je uvedeno v příloze vyhlášky 2).

Článek 3
Přechodné ustanovení

Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na místech uvedených v čl. 2 vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení3).

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 13. 3. 2014.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

Mgr. Ladisla Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)

2)kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: město nechtělo, ač si je vědomo škodlivosti městem regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávaje se o následky (vznik nelegálních heren zaplňujících místo na trhu), z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví (v minulosti bylo město významné krajské město, byla a je sídlem druhého českého arcibiskupství, s tradicí vinařství, zelinářství a ovocnářství, a je přirozeným centrem prapůvodního Českého ráje), kde se nachází velké množství kulturních památek, zejména církevního původu (kostely) a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města (středobodem města); město má zájem zlepšit vnímání turisticky atraktivní části města, čemuž provozování hazardu nepřispívá; město chrání bezpečnost a životní pohodu občanů před zvýšeným provozem vozidel a pohybem osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky plynoucími z kumulace hráčů nebo herních prostor v takovém chráněném území (např. narušení veřejného pořádku a narušení mravní výchovy dětí); hazard není tedy zcela vyloučen, ale je vykázán do okrajových částí města, kde bude mít menší dopad na touto vyhláškou chráněné hodnoty, a provozovatelé mají tudíž zachovány z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních her; z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu, které město nepovažuje za hrozbu pro cíle uvedené v čl. 1 vyhlášky

3) ustanovení § 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách („Povolení podle § 136 odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“)

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.9.2017

Svěšeno z úřední desky dne: 5.10.2017

 Přílohy:
OZV č.4_2017 (.pdf)

NAHORU