Vyhláška č. 3/2017 o veřejném pořádku

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017
o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 29. června 2017 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2017

Článek 3 odst. 1 písm. f) obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 27. dubna 2017, nově zní: „na Střeleckém ostrově v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 a v noci z 9. 9. 2017 na 10. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;15“.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.07.2017
Svěšeno z úřední desky dne: 25.07.2017

Přílohy:
OZV č.3_2017 (.pdf)

NAHORU