Vyhlaška č. 2/2017 - o veřejném pořádku

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,

o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 27. dubna 2017 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky

1) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního klidu ve výjimečných případech.
2) Předmětem této vyhlášky jsou:
a) opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.

Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství

1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích nacházejících se na území Městské památkové rezervace (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.
3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy – tzv. “poslední zvonění“;
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů );
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.

Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu

1) Doba nočního klidu se zkracuje na celém území města Litoměřice:
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.
2) Doba nočního klidu se zkracuje :
a) v části obce Litoměřice – Město v noci z 15. 9. 2017 na 16. 9. 2017 a v noci z 16. 9.2017 na 17. 9. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
b) na Mírovém náměstí v noci z 12. 8. 2017 na 13. 8. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
c) na výstavišti Zahrada Čech, na Mírovém náměstí a na Lodním náměstí v noci z 8. 6. 2017 na 9. 6. 2017, v noci z 9. 6. 2017 na 10. 6. 2017 a v noci z 10. 6. 2017 na 11. 6. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
d) na Střeleckém ostrově v noci z 30. 6. 2017 na 1. 7. 2017 a v noci z 1. 7. 2017 na 2. 7. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
e) na Lodním náměstí v noci z 3. 6. 2017 na 4. 6. 2017, v noci z 17. 6. 2017 na 18. 6. 2017, v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017, v noci z 5. 8. 2017 na 6. 8. 2017, v noci z 2. 9. 2017 na 3. 9. 2017 a v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
f) na Střeleckém ostrově v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
g) na Kostelním náměstí v noci z 25. 8. 2017 do 26. 8. 2017 na dobu od 4:00 hodin do 6:00 hodin;
h) na výstavišti Zahrada Čech v noci 18. 8. 2017 na 19. 8. 2017 a v noci z 19. 8. 2017 na 20. 8. 2017 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;
i) na Střeleckém ostrově v noci z 27. 5. 2017 na 28. 5. 2017, v nocích z pátku v měsících červnu a září 2017 na následující sobotu, v nocích ze středy v měsících červenci a srpnu 2017 na následující čtvrtek a v nocích z pátku v měsících červenci a srpnu 2017 na následující sobotu na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
j) na Střeleckém ostrově v noci z 8. 7. 2017 na 9. 7. 2017 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
k) na zahradě Biskupského pivovaru (Komenského 748/4) v nocích z pátku v měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září 2017 na následující sobotu a v nocích ze soboty v měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září 2017 na následující neděli na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin.

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o veřejném pořádku, ze dne 15. 9. 2016.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.4. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 14.5. 2017

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

 Přílohy:
OZV č. 2/2017 + přílohy (.pdf)

NAHORU