Vyhláška č. 4/2016 - o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016,
o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1
Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývajícím z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba).

 

Článek 2
Přechodná úprava vzhledu některých provozoven
  1. Pro provozovny, které nejsou herními prostory1), a ve kterých je provozována sázková hra, loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů k 31. 12. 2016 (dále jen „dosud regulovaná činnost“), se stanoví následující pravidla vnějšího vzhledu takové provozovny:
    a) výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny (zneprůhledněny) tak, aby nebylo umožněno nahlížet do vnitřku takové provozovny, popř. do místností, kde je dosud regulovaná činnost provozována;
    b) při označení názvu takové provozovny je dovoleno použít slovo „herna“ nebo „kasino“ nebo „casino“, a to pouze jednou, pokud provozovna splňuje podmínky zvláštního zákona pro takové označení (tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů), přičemž výška písma nebo grafického znázornění takového slova nesmí přesahovat 20 centimetrů; c) označení názvu takové provozovny nesmí být pojato jako reklama; zakázáno je zejména blikající nebo svítící označení názvu takové provozovny;
    d) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází taková provozovna, nesmí být umístěna žádná zařízení, která jsou spojena s dosud regulovanou činností nebo na ní odkazující, zejména zařízení, která informují o stavu hry a výši možné výhry.
  2. Na provozovny, ve kterých dosud regulované činnosti tvoří doplňkovou činnost, se nevztahuje odst. 1 písm. a) tohoto článku; uskutečňování dosud regulované činnosti však nesmí být viditelné z veřejného prostranství nebo veřejnosti přístupného prostoru, ani z ostatních částí provozovny, které nejsou vyhrazeny k provozování dosud regulované činnosti.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

a) č. 3/2014, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 13. 3. 2014,
b) č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 24. 7. 2014.

 

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1)§ 65 a násl. zákona o hazardních hrách

 

Vyvěšeno: 13.12.2016
Svěšeno:   29.12.2016

 

Přílohy:
OZV č. 4/2016 (.pdf)

NAHORU