Vyhláška č. 3/2016 - o veřejném pořádku

OZV č. 3/2016MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,
o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 61) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
 1. Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního klidu ve výjimečných případech.
 2. Předmětem této vyhlášky jsou:
  a) opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
  b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
 3. Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon2).
Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství
 1. Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3) uvedených v Přílohách této vyhlášky.
 2. Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.
 3. Za žebrání se nepovažuje:
  a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy4) – tzv. “poslední zvonění“;
  b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů5));
  c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky6) a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.
Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu
 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 hodin do 6.00 hodin, a to v následujících případech:
  a) v noci z 31. prosince na 1. ledna, a to na celém území města Litoměřice,
  b) v době konání těchto tradičních slavností:
  Vinobraní Litoměřice“ v části obce Litoměřice – Město,
  Pivní slavnosti“, na Mírovém náměstí.
 2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Litoměřice na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 11. 2. 2016.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) ve znění od 1. 10. 2016

2) § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ve znění od 1. 10. 2016 (Přestupku  se dopustí ten, kdo poruší noční klid.); § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.)

3) ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“)

4) ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

5) zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

6) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy
OZV č. 3/2016 (.pdf)

 

NAHORU