Vyhláška č. 1/2016 - o zákazu požívání alkoholických nápojů

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na vybraných veřejných prostranstvích
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 11. února 2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Předmět a cíl

Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů na některých vymezených veřejných prostranstvích.

Čl. 2
Vymezení pojmů
  1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

  2. Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno, pivo a každý jiný nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.2)

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů

Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze této vyhlášky.

Čl. 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
  1. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
    1. zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich provozu,
    2. prostor, ve kterém se koná akce Vinobraní, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromku, Hasičské slavnosti, Pivní slavnosti a Masopust, a to po dobu konání akce,
    3. oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
  2. Rada města Litoměřice může udělit 3) výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3 této vyhlášky.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 14. 3. 2013.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

 

1) ustanovení § 34 zákona o obcích
2)ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3)postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:
OZV č. 1/2016 (.pdf)

NAHORU