Vyhláška č. 5/2015 - o místním poplatku ze psů

 

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. prosince 2015 rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)
 2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2)
Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších 33) měsíců.4)

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Litoměřice.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.5)
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa na území města (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem, změnou trvalého pobytu či sídla), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu 6 měsíců (včetně), kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 měsíců stáří psa. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost obdobně ve lhůtách dle věty první.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6)
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení7), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8)
Čl. 6
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

za každého psa

a)

ze psa

800,-

b)

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu

200,-

 

Čl. 7
Osvobození a úlevy
 1. Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.9)
 2. Dále se touto vyhláškou osvobozují od poplatku držitelé:
  a) město Litoměřice,
  b) provozovatelé útulků pro ztracené nebo opuštěné psy,
  c) ze psů mladších 6 měsíců (včetně),
  d) ze psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce10),
  e) ze psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie,
  f) ze psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku poplatkové povinnosti,
  g) ze psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes mladší šesti měsíců,
  h) ze psů trvale označených identifikačním mikročipem,11) a to na dobu jednoho roku počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla tato skutečnost správci poplatku ohlášena.
 3. Osvobození dle odst. 2 písm. e), f) a g) se poskytuje pouze jednou za život psa.
 4. Poskytuje se úleva na poplatku ve výši 75 % ze sazby dle čl. 6 písm. a) vyhlášky pro držitele psů, kteří jsou poživateli starobního důchodu a zároveň poživateli vdovského nebo vdoveckého důchodu.
Čl. 8
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem 12), a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem 13)
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14)
Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 4. 8. 2011.

 

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

 

1) § 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích

2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

3) vzhledem k čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky se však prakticky jedná o zpoplatnění psů starších 6 měsíců

4) § 2 odst. 2 věta první zákona o místních poplatcích

5) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

6) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:
"V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,  popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

7) včetně zániku poplatkové povinnosti

8) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

9) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.“

10) např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů

11) lze doložit např. předložením očkovacího průkazu, průkazu původu psa, potvrzení veterináře apod.

12) § 163 odst. 3 daňového řádu

13) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

14) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Přílohy:
 OZV č. 5/2015 (.pdf)

 

 

NAHORU