Vyhláška č. 4/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
 a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10. 12. 2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)
 2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2)
 3. Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.
Čl. 2
Poplatník

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích3).

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5)
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)
Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
  a) z částky 248,- Kč
  b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok

 2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
 3. Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.8)
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný9) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).
Čl. 6
Osvobození
 1. Osvobození od poplatku stanoví zákon.10)
 2. Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku11) se dále touto vyhláškou osvobozují poplatníci (avšak jen za podmínky, že ohlásí vznik osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku):
  a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost,
  b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích,
  c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy),
  d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele),
  e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce, pokud zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad v rámci ubytování (např. dle smlouvy o ubytování) nebo úhrady za provoz systému nakládání s komunálním odpadem12),
  f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů podobným odpadům komunálním13),
  g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody),
  h) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením zařízení o tomto pobytu).
 3. Další podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku dle odst. 2 je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto o rozložení na splátky14) a poplatník tyto splátky řádně platí.
 4. Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 6 odst. 2 této vyhlášky. Tito poplatníci jsou současně osvobození od ohlašovací povinnosti ke vzniku tohoto osvobození15) a nevztahují se na ně ani omezující podmínky dle čl. 6 odst. 2 a 3 této vyhlášky.
Čl. 7
Přechodné ustanovení

Osvobození dle čl. 6 odst. 4 se vztahuje jen na poplatníky narozené nejdříve dnem 1. 1. 2016.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem16).
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až natrojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku17).
 3. Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon18).
Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 13. 12. 2012.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích

2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
(1) Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“

4) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“

5) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“
(1) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění ve stavbě, jakož i identifikace stavby, ve které se byt nalézá).
(2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

6) včetně zániku poplatkové povinnosti

7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

8) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „V případě změny místa pobytu fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“

9) § 163 odst. 3 daňového řádu

10) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“

11) tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy nutné splnit v každém kalendářním roce

12) smluvní úhrada dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

13) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech

14) např. Občanský zákoník, § 111 z. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového řádu

15) správce poplatku bude tyto skutečnosti zjišťovat svoji vlastní činností

16) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

17) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

18) § 12 zákona o místních poplatcích
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně).

Přílohy:
 OZV č. 4/2015 (.pdf)

 

 

NAHORU