Vyhláška č. 3/2015 - o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zákazu kouření
 na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 213/8/2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky

Cílem vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob, a to prostřednictvím omezení kouření nad rámec již existujícího zákonného zákazu1) na vybraných místech ve městě Litoměřice.

Článek 2
Zákaz kouření

Kouření se zakazuje:

  1. na všech veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, pokud jsou tato místa určena nebo vyhrazena osobám mladším 18 let;

  2. ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, pokud jsou tato místa určena nebo vyhrazena osobám mladším 18 let;

  3. na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tyto akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) zejména § 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:
 OZV č. 3/2015 (.pdf)

NAHORU