Vyhláška č. 6/2014 - o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

MĚSTO LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Litoměřice vydává dne 16.9. 2014 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Koeficient – daň ze stavebních pozemků

Pro výpočet sazby daně ze stavebních pozemků1) se stanoví dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí pro všechny jednotlivé části města koeficient ve výši 2,5.

Článek 2
Koeficient – daň ze staveb a jednotek
  1. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písmeno a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí2) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí pro jednotlivé části města, tj. Litoměřice – Město, Litoměřice – Předměstí, Pokratice a Za nemocnicí, koeficient ve výši 2,5.
  2. Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí3) a u zdanitelných staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitých věcí4) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celém městě koeficient ve výši 1,5.
Článek 3
Místní koeficient

 Na území celého města se stanoví místní koeficient ve výši 2.5)

Článek 4
Zrušovací ustanovení

 Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

  1. č. 3/2009, o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 22. 10. 2009,
  2. č. 6/2010, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitostí, ze dne 24. 6. 2010.
Článek 5
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

1) § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí
2) - budovy obytných domů a ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů
- ostatní jednotky
3) - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů využívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáží
4) - garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž
- zdanitelné stavby a jednotky, jejichž převažující části zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky jsou užívány k
1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
3. ostatním druhům podnikání
5) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů).

Přílohy:
OZV č.6/2014 (.pdf)

NAHORU