Vyhláška č. 7/2013 o zrušení místního poplatku ze vstupného

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č.7/2013

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2011 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 180/6/2013 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

.......................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    27.9. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:       15.10. 2013

 

Vyhláška (PDF)

NAHORU