Vyhláška č. 1/2019, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E


ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 11. dubna 2019 usneslo usnesením č. 44/2/2019 vydat na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
 1. Předmětem této vyhlášky jsou:
  a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města;
  b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu 1). 
 2. Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu.
 3. Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon2).
Článek 2
 Zákaz žebrání na veřejném prostranství
 1. Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3) nacházejících se na území Městské památkové rezervace4) (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1 vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.
 2. Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání hmotného daru apod.
 3. Za žebrání se nepovažuje:
  a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy5) – tzv. “poslední zvonění“;
  b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních předpisů6) );
  c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky7) a sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.

Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu

 1. Doba nočního klidu se zkracuje8) na celém území města:
  a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna9);
  b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května10).
 2. Doba nočního klidu se zkracuje11)
  a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci z 20. 9. 2019 na 21. 9. 2019 a v noci z 21. 9. 2019 na 22. 9. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin12);
  b) na Mírovém náměstí v noci z 10. 8. 2019 na 11. 8. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin13)
  c) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 8. 10. 2019 na 9. 10. 2019 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin14) ;
  d) na Střeleckém ostrově v noci z 26. 7. 2019 na 27. 7. 2019 a v noci z 27. 7. 2019 na 28. 7. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin15) ;
  e) na Lodním náměstí v noci ze 7. 6. 2019 na 8. 6. 2019, v noci ze 14. 6. 2019 na 15. 6. 2019, v noci z 22. 6. 2019 na 23. 6. 2019, v noci z 13. 7. 2019 na 14. 7. 2019, v noci z 27. 7. 2019 na 28. 7. 2019, v noci z 23. 8. 2019 na 24. 8. 2019, v noci ze 7. 9. 2019 na 8. 9. 2019 a v noci z 13. 9. 2019 na 14. 9. 2019 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a dále v noci z 29. 6. 2019 na 30. 6. 2019 a v noci z 31. 8. 2019 na 1. 9. 2019 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin16);
  f) na Střeleckém ostrově v noci ze 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci ze 7. 9. 2019 na 8. 9. 2019 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin17);
  g) na Kostelním náměstí v noci z 30. 8. 2019 do 31. 8. 2019 na dobu od 4:00 hodin do 6:00 hodin18);
  h) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 21. 6. 2019 na 22. 6. 2019, v noci z 22. 6. 2019 na 23. 6. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin19);
  i) na Střeleckém ostrově v noci z 25. 5. 2019 na 26. 5. 2019, v noci z 31. 5. 2019 na 1. 6. 2019, v noci z 1. 6. 2019 na 2. 6. 2019, v nocích z pátků v měsíci červnu 2019 na následující soboty, v nocích ze střed v měsících červenci a srpnu 2019 na následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2019 na následující soboty, v noci ze 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci ze 13. 9. 2019 na 14. 9. 2019 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin, a v noci ze 30. 8. 2019 na 31. 8. 2019 a v noci z 31. 8. 2019 na 1. 9. 2019 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin20),
  j) ve Skateparku v noci z 6. 7. 2019 na 7. 7. 2019 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin21) .
Článek 4
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu, ze dne 26. 4. 2018.

Článek 5
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
2) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid.“) a § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.“)
3) ustanovení § 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
4) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech".)
5) ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 8) tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
9) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku
10) Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) – např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod.
11) u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“)
12) akce „Vinobraní Litoměřice“
13) akce „Pivní slavnosti
14) akce „GIS OUTDOOR-FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE“
15) akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“
16) akce „Hudební léto 2019“
17) akce „Festival Incendio 2019“
18) akce „Litoměřické svátky hudby“
19) akce „DCP hudební festival“
20) akce „Projekce v letním kině“
21) akce „SAVE SKATE IV.“

 

  Přílohy:

OZV č. 1/2019 ke stažení (.pdf)

NAHORU