Vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002,
o znaku a praporu města Litoměřic

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4. června 2020 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic, ze dne 11. dubna 2002.

Čl. 2 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

  

 Přílohy:
OZV č. 2/2020 ke stažení (.pdf)

NAHORU