Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
Zastupitelstvo města Litoměřice

 

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 9. prosince 2021 usnesením č. 165/7/2021 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“)1.
 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2 
Čl. 2
Poplatník
 1. Poplatníkem poplatku je:
  a. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  b. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna        na území obce.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit3 vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích4.
 3. Postup při změně5 údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon6.
 4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon o místních poplatcích7
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí 696 Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
  a.     není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
  b.     je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
  a.    je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  b.    poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  c.    je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný8 do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 
Čl. 7
Osvobození
 1. Osvobození od poplatku stanoví zákon9.
 2. Dále se od poplatku osvobozuje město Litoměřice.
 3. Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku10 se dále touto vyhláškou osvobozují poplatníci:
  a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost,
  b) podle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích v případě souběhu s poplatkovou povinností podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích,
  c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí,
  d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí,
  e) studenti studující mimo území města, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce,
  f)po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce komunálního odpadu,
  g) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních.
 4. Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 3 je ohlášení uvedených důvodů osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
 5. Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození od poplatku je neexistence splatného nedoplatku místního poplatku. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy nedoplatek existuje, ale poplatníkovi bylo povoleno rozložení úhrady poplatku na splátky11 a poplatník tyto splátky řádně platí.
 6. Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 7 odst. 3 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující podmínky dle čl. 7 odst. 4 a 5 této vyhlášky. 
Čl. 8
Navýšení poplatku
 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem12.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud13.
 3. Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon14
Čl. 9
Společná ustanovení
 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.
Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4. odst. 1 této vyhlášky.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 3. 12. 2020.
Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

 

1 § 1 písm. g) a § 10d zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
3 § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „(1) Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.“
4 § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích:
„(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.
(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“
5 Včetně zániku poplatkové povinnosti.
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích: „(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.“ 
7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“
8 § 163 odst. 3 daňového řádu
9 § 10g zákona o místních poplatcích:
„Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.“
10 tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy nutné splnit v každém kalendářním roce
11 § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
12 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
14 § 12 zákona o místních poplatcích:
„(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.“

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.12.2021
Sejmuto: 29.12.2021

Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Vladimíra Malá

Přílohy:

 Vyhláška č. 4/2021 (.pdf)
 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu