Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením č. 178/5/2019 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1)
Článek 2
Předmět poplatku, poplatník, plátce a evidenční povinnost plátce

 

 1. Předmět poplatku upravuje zákon.2)
 2. Poplatníka vymezuje zákon.3)
 3. Plátce vymezuje zákon.4)
 4. Evidenční povinnost plátce) a evidenční povinnost plátce ve zjednodušeném rozsahu5) upravuje zákon. 
Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1. Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem.7)
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.8)
 3. Postup při změně údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.9) 
Článek 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku 15 Kč.
 2. Výpočet poplatku upravuje zákon.10) 
Článek 5
Osvobození
 1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.11)
 2. Dále se touto vyhláškou stanoví další osvobození od poplatku pro osoby starší 18 let, kteří studují na střední škole (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) při pobytu v internátním zařízení takové střední školy. 
Článek 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatník zaplatí poplatek plátci nejpozději při skončení pobytu.
 2. Vybrané poplatky odvádí plátce čtvrtletně do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
Článek 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 12/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 4. 8. 2011.

Článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)
2) § 3a zákona o místních poplatcích (Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.)
3) § 3 zákona o místních poplatcích (Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.); § 16c zákona o místních poplatcích (Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince 
1.kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o       poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo  
4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.)
4) § 3f odst. 1 zákona o místních poplatcích (Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.); 
   § 3f odst. 2 zákona o místních poplatcích (Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.)

5) § 3g zákona o místních poplatcích
6) § 3h zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.)
8) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku.
3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.)
9) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.)
10) § 3c zákona o místních poplatcích (Základ poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.); § 3e zákona o místních poplatcích (Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.)
11) § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích (Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2.nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1.ve školském zařízení pro výkon ústavní neob ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2.v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3.v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4.za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.);
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích (Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.)
§ 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích (Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec, nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.);

 

 Přílohy:

OZV č. 4/2019 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu