Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E


ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením č. 178/5/2019 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Litoměřice zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1)
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
 1. Předmět poplatku upravuje zákon.2)
 2. Poplatníka vymezuje zákon.3)
Článek 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti s výjimkou vzniku poplatkové povinnosti ke psu mladšímu 6 měsíců (včetně), kdy je poplatník povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od dovršení 6 měsíců stáří psa. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost obdobně ve lhůtách dle věty první.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon.4)
 3. Postup při změně5) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.6)
 4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon.7)
Článek 4
Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

za jednoho psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

b)

z jiného psa, než je uvedený v písm. a)

800 Kč

800 Kč

Článek 5
Osvobození a úlevy
 

 1. Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.8)
 2. Dále se touto vyhláškou osvobozují od poplatku držitelé:
  a) město Litoměřice,
  b) ze psů mladších 6 měsíců (včetně),
  c) ze psů záchranářských s příslušným osvědčením o vykonané zkoušce9) ,
  d) ze psů s canisterapeutickým výcvikem, s kterými je zároveň prováděna canisterapie,
  e) ze psů, vůči nimž vznikla poplatková povinnost, a to pouze za měsíc vzniku poplatkové povinnosti, např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů
  f) ze psů převzatých z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 6 měsíců po převzetí, popř. po vzniku poplatkové povinnosti, byl-li takto převzat do držení pes mladší šesti měsíců.
 3. Osvobození dle odst. 2 písm. e) a f) se poskytuje pouze jednou za život psa.
 4. Poskytuje se úleva na poplatku osobě starší 62 let a mladší 65 let, která je současně poživatelem invalidního nebo starobního důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů, a to ve výši 75 % ze sazby dle čl. 4 písm. b) vyhlášky.
Článek 6
Splatnost poplatku 
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy) po 15. 6. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).
Článek 7
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze psů, ze dne 10. 12. 2015.

Článek 8
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)
2) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.); § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích (V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.); § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích (Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí obdobně odstavec 3.)
3) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky.); § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.)
4) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (včetně např. důvodů osvobození, pokud existují již v okamžiku podání ohlášení).
3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.)
5) včetně zániku poplatkové povinnosti
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.)
7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)
8) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.)
9) např. úspěšně složené zkoušky Svazu záchranných brigád kynologů nebo zkouškami v jiné registrované organizaci v ČR, zabývající se výcvikem záchranných psů

 

 Přílohy:

OZV č. 3/2019 (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu