Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
   Zastupitelstvo města Litoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2022, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2022 usnesením č. 108/5/2022 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

(1)    Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)    Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2 
Předmět poplatku a poplatník

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro          poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a      reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3

Čl. 3 
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby poplatku. Kategorie veřejných prostranství jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování havárií (zejména        inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není          možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)     Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4)

(3)     Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 5 
Sazba poplatku

(1)     Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

    a)      za provádění výkopových prací ............................................................................... 6 Kč

    b)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ....................................... .10 Kč

    c)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ................................. 50 Kč

    d)      za umístění stavebních zařízení:

             i)   v podobě nepodchodného lešení ........................................................................ 6 Kč

             ii)   v podobě podchodného lešení ........................................................................... 3 Kč

             iii)  ostatních ........................................................................................................... 10 Kč

    e)      za umístění reklamních zařízení:

             i)    typu „A“...............................................................................................................20 Kč

             ii)   ostatních ........................................................................................................... 30 Kč

    f)       za umístění zařízení cirkusů .................................................................................. 10 Kč

    g)      za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ............................. 30 Kč

    h)      za umístění skládek:

             i)   stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo) ............................................... 10 Kč

             ii)  stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby .................................... 10 Kč

             iii)   ostatních .......................................................................................................... 10 Kč

    i)       za užívání pro reklamní akce ................................................................................. 10 Kč

    j)       za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ...................................... 10 Kč

 

 (2)     Stanovuje se poplatek týdenní paušální částkou za každý i započatý m2takto:

    a)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..................................... 200 Kč

    b)      za umístění reklamních zařízení:

             i)   typu „A“.............................................................................................................. 150 Kč

             ii)  ostatních ........................................................................................................... 150 Kč

 

(3)     Stanovuje se poplatek měsíční paušální částkou za umístění:

    a)      zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2.................... 300 Kč

    b)      zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek):

             i)  do 30 m2 ..........................................................................................................  400 Kč

             ii) nad 30 m2 ........................................................................................................  800 Kč

    c)      za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:

             i)   typu „A“............................................................................................................. 200 Kč

             ii)   ostatních ......................................................................................................... 300 Kč

 

(4)     Stanovuje se poplatek roční paušální částkou za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2:

    a)      typu „A“............................................................................................................... 1 500 Kč

    b)      ostatních ............................................................................................................ 1 500 Kč

(5)     Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie o 40 % oproti sazbám                stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena              sazba 100 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství.

(6)     Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 2.

Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1)     Poplatek ve stanovené výši je splatný:

     a)      nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,

     b)      přesáhne-li užívání do více kalendářních let příslušná část poplatku za každý kalendářní rok nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)     Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období.

(3)     Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.

(4)     Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
 Osvobození od poplatku

(1)     Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.6)

(2)     Od poplatku se dále osvobozují poplatníci:

         a)   město Litoměřice,

         b)   za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně spojeno s kulturní nebo sportovní akcí spolupořádanou městem Litoměřice,

         c)   za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění nepřesáhne 24 hodin,

         d)   za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice,

         e)   za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2,

          f)   za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je na užívání pozemku, který je veřejným prostranstvím a je ve vlastnictví města Litoměřice uzavřena smlouva.7   

(3)     Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě stanovené pro splnění ohlašovací povinnosti dle čl. 4 odst. 1 a 3.

(4)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8

Čl. 8 
Navýšení poplatku

(1)      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)      Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

   a)   č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 21. 4. 2016,

   b)   č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 9. 12. 2021.

Čl. 10 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

                       

                       

            ...................................                                                             ..........................................

             Mgr. Karel Krejza v.r.                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč v.r.

                 místostarosta                                                                                   starosta

 _____________________________________________

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4) § 14a odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích:

(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“

5§ 4a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(1)Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

7např. nájemní smlouva podle § 2201 a násl. OZ

8§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

  

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zpoplatněná veřejná prostranství dle čl. 3 vyhlášky (ulice, chodníky, náměstí, tržiště, veřejná zeleň a parky) nacházející se v následujících lokalitách:

 

Lokalita I. kategorie:

Mírové náměstí

Lokalita II. kategorie:

5. května                                            Kapucínské nám.                                Michalská

Dlouhá                                                Lidická                                                Novobranská

Lokalita III. kategorie:

Anenská                                             Masarykova                                       Sokolovská

České armády                                    Mrázova                                             Sovova

Českolipská                                        Mostecká                                           Teplická

Dlažební                                             Na Kocandě                                       Tyršovo náměstí

Dominikánská                                     Na Valech                                          U Lávky

Jezuitská                                            Okružní                                              Vavřinecká

Klášterní                                             Ostrovní                                             V. Dominikánská

Kořenského                                        Osvobození                                       V. Krajská

Komenského                                      Palachova                                          Vrchlického

Kostelní náměstí                                Palackého                                          Wintrova

Krajská                                               Pekařská                                            Zítkova

Máchova schody                                Pokratická

Lokalita IV. kategorie:

28. října                                              Dobrovského                                      Heydukova

A. Muchy                                            Dolní Rybářská                                   Horní Dubina

Akátová                                              Dominikánské náměstí                       Horní Rybářská

Alšova                                                Dómská                                               Horova

Ankertova                                           Dómské náměstí                                 Hrubínova

B. Němcové                                        Dubová                                               Hrušková

Baarova                                              Družstevní                                          Husova

Bezručova                                           Dukelská                                            Hynaisova

Bojská                                                 Dvořákova                                          Chelčického

Borůvková                                           Dykova                                               Jabloňová

Broskvová                                            E. Krásnohorské                                Jahodová

Bratří Mrštíků                                       Eliášova                                             Janáčkova

Brožíkova                                            Erbenova                                            Jarní

Březinova cesta                                   Fillova                                                 Jarošova

Březová                                               Fugnerova                                          Jasanová

Bří Čapků                                            Habrová                                              Jasmínová

Čechova                                              Halasova                                            Jiráskovy sady

Čelakovského                                      Hálkova                                              Jiřího z Poděbrad

Daliborova                                           Havlíčkova                                          Jungmannova

Dalimilova                                            Na Bídnici                                           K Interně

Dělová cesta                                        Na Mostku                                          Školní

K Radobýlu                                          Na Výsluní                                          Škrétova

K Výtopně                                            Nádražní                                             Škroupova

Karolíny Světlé                                    Navrátilova                                          Špálova

Kardinála Trochty                                Nemocniční                                         Štursova

Kamýcká                                             Nerudova                                             Švabinského

Kapucínská                                         Neumanova                                         Švermova

Karla IV.                                              Nezvalova                                            Švestková

Kaštanová                                           Odboje                                                 Technická

Kollárova                                             Opuková                                              Tolstého

Kosmonautů                                       Ořechová                                              Topolčianská

Kozinova                                             Platanová                                             Trnková

Krátká                                                 Plešivecká                                            Turgeněvova

Krupka                                                Písečný ostrov                                      Třebízského

Křepkova                                            Pobřežní                                               Tylova

Křižíkova                                             Pod Strání                                            Tyršův most

Křížová                                               Pod Vinicí                                             U Kapličky

Kubelíkova                                          Polní                                                    U Katovny

Kubínova                                            Pražská                                                U Medulánky

Květinová                                           Purkyňova                                            U Potoka

Labská                                                Raisova                                                U Pramene

Ladova                                                Resslova                                              U Stadionu

Liberecká                                            Revoluční                                             U Statku

Lipová                                                 Rooseveltova                                       U Studně

Liškova                                               Růžovka                                               U Školy

Lodní náměstí                                    Rybářské náměstí                                 U Trati

Luční                                                  Rybářské schody                                   Václavská

Marie Majerové                                  Sadová                                                  Václavské náměstí

Marie Pomocné                                 Samo Tomáška                                      Vančurova

Macharova                                         Sámova                                                 Veitova

Máchova                                            Seifertova                                               Velká Mlýnská

Malinová                                            Skalická                                                  Višňová

Mánesova                                          Sládkova                                                Vodní

Mariánská                                          Slavíčkova                                              Vojtěšská

Mariánské náměstí                            Sluneční                                                 Vojtěšské náměstí

Meruňková                                         Smetanova                                            Votočkova

Mezibraní                                           Sokolská                                                Werichova

Michalovická                                      Spojovací                                               Wolkerova

Miřejovická                                         Stará Mostecká                                     Zahradnická

Mládežnická                                       Stavbařů                                                Za Plynárnou

Mlékojedská                                       Stránského                                            Zelená

Mlýnská                                              Svatojiřská                                             Zelenkova

Most Generála Chábery                     Svatováclavská                                     Žalhostická

Mostná hora                                       Svojsíkova                                             Želetická

                                                            Šafaříkova                                            Žernosecká

                                                           Šaldova                                                 Žitenická

                                                           Šeříková                                                Žižkova

 

 

Přílohy:
 OZV 5/2022 (.pdf) 
  příloha k OZV 5/2022 (.pdf) 

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 5/2022

Vyvěšení

Vyvěšeno : 5.10.2022
Sejmuto: 21.10.2022

Zpracoval: Ministerstvo vnitra
Vyvěsil: Bc. Andrea Švihelová

Přílohy:

 Oznámení o vyhlášení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu